Linh kiện điện tử mục của Ghi ��m

Tùng điện tửChuyên mụcMô tả
MSM6595��a ph����ng ti���n1-Mbit Serial Voice
MSM6595A��a ph����ng ti���n1-Mbit Serial Voice
MSM6595A-XX��a ph����ng ti���n1-Mbit Serial Voice
MSM6596A��a ph����ng ti���n2-Mbit Serial Voice
MSM6596A-XX��a ph����ng ti���n2-Mbit Serial Voice
MSM6597A��a ph����ng ti���n3-Mbit Serial Voice
MSM6597A-XX��a ph����ng ti���n3-Mbit Serial Voice
MT8840��a ph����ng ti���nISO2-CMOS Data Over Voice Modem
MT8840-1��a ph����ng ti���nISO2-CMOS Data Over Voice Modem
MT8840AE��a ph����ng ti���nISO2-CMOS Data Over Voice Modem
MT8840AS��a ph����ng ti���nISO2-CMOS Data Over Voice Modem
I5216��a ph����ng ti���nMINUTE VOICE RECORD/PLAYBACK SYSTEM WITH INTEGRATED CODEC
I5216E��a ph����ng ti���nMINUTE VOICE RECORD/PLAYBACK SYSTEM WITH INTEGRATED CODEC
I5216ED��a ph����ng ti���nMINUTE VOICE RECORD/PLAYBACK SYSTEM WITH INTEGRATED CODEC
I5216EI��a ph����ng ti���nMINUTE VOICE RECORD/PLAYBACK SYSTEM WITH INTEGRATED CODEC
I5216P��a ph����ng ti���nMINUTE VOICE RECORD/PLAYBACK SYSTEM WITH INTEGRATED CODEC
I5216S��a ph����ng ti���nMINUTE VOICE RECORD/PLAYBACK SYSTEM WITH INTEGRATED CODEC
I5216SD��a ph����ng ti���nMINUTE VOICE RECORD/PLAYBACK SYSTEM WITH INTEGRATED CODEC
I5216SI��a ph����ng ti���nMINUTE VOICE RECORD/PLAYBACK SYSTEM WITH INTEGRATED CODEC
I5216X��a ph����ng ti���nMINUTE VOICE RECORD/PLAYBACK SYSTEM WITH INTEGRATED CODEC
TLC32045C��a ph����ng ti���nVOICE-BAND ANALOG INTERFACE CIRCUITS
TLC32045CFN��a ph����ng ti���nVOICE-BAND ANALOG INTERFACE CIRCUITS
TLC32045CN��a ph����ng ti���nVOICE-BAND ANALOG INTERFACE CIRCUITS
TLC32045I��a ph����ng ti���nVOICE-BAND ANALOG INTERFACE CIRCUITS
TLC32045IN��a ph����ng ti���nVOICE-BAND ANALOG INTERFACE CIRCUITS
IS22C022��a ph����ng ti���nVERSATILE INSTANT VOICE
IS22C022P��a ph����ng ti���nVERSATILE INSTANT VOICE
IS22C022X��a ph����ng ti���nVERSATILE INSTANT VOICE
Z89176��a ph����ng ti���nVoice Processing Controllers
MC34118��a ph����ng ti���nVOICE SWITCHED SPEAKERPHONE CIRCUIT