Linh kiện điện tử mục của Pagemode

Tùng điện tửChuyên mụcMô tả
MX29L1611B��� nh���16M-BIT 8/1M CMOS SINGLE VOLTAGE PAGEMODE FLASH EEPROM
MX29L1611MC-10B��� nh���16M-BIT 8/1M CMOS SINGLE VOLTAGE PAGEMODE FLASH EEPROM
MX29L1611MC-12B��� nh���16M-BIT 8/1M CMOS SINGLE VOLTAGE PAGEMODE FLASH EEPROM
MX29L1611MC-75B��� nh���16M-BIT 8/1M CMOS SINGLE VOLTAGE PAGEMODE FLASH EEPROM
MX29L1611MC-90B��� nh���16M-BIT 8/1M CMOS SINGLE VOLTAGE PAGEMODE FLASH EEPROM
MX29L1611TC-10B��� nh���16M-BIT 8/1M CMOS SINGLE VOLTAGE PAGEMODE FLASH EEPROM
MX29L1611TC-12B��� nh���16M-BIT 8/1M CMOS SINGLE VOLTAGE PAGEMODE FLASH EEPROM
MX29L1611TC-75B��� nh���16M-BIT 8/1M CMOS SINGLE VOLTAGE PAGEMODE FLASH EEPROM
MX29L1611TC-90B��� nh���16M-BIT 8/1M CMOS SINGLE VOLTAGE PAGEMODE FLASH EEPROM
MX29L3211B��� nh���32M-BIT 8/2M CMOS SINGLE VOLTAGE PAGEMODE FLASH EEPROM
MX29L3211TC-10B��� nh���32M-BIT 8/2M CMOS SINGLE VOLTAGE PAGEMODE FLASH EEPROM
MX29L3211MC-10B��� nh���32M-BIT 8/2M CMOS SINGLE VOLTAGE PAGEMODE FLASH EEPROM