Linh kiện điện tử mục của Pyroelectric h���ng ngo���i c���m bi���n

Tùng điện tửChuyên mụcMô tả
RE200BC���m bi���nPyroelectric Passive Infrared Sensor
LHI978C���m bi���nPYROELECTRIC INFRARED SENSOR
IRAE500C���m bi���nPyroelectric Infrared Sensors
IRAE410C���m bi���nPYROELECTRIC INFRARED SENSORS SERIES
IRA-E410C���m bi���nPYROELECTRIC INFRARED SENSORS SERIES
IRA-E410QW1C���m bi���nPYROELECTRIC INFRARED SENSORS SERIES
IRA-E410S1C���m bi���nPYROELECTRIC INFRARED SENSORS SERIES
IRA-E410ST1C���m bi���nPYROELECTRIC INFRARED SENSORS SERIES
IRA-E420C���m bi���nPyroelectric Infrared Sensors
IRA-E420QW1C���m bi���nPyroelectric Infrared Sensors
IRA-E420S1C���m bi���nPyroelectric Infrared Sensors
IRA-E420SW1C���m bi���nPyroelectric Infrared Sensors
IRA-E500C���m bi���nPYROELECTRIC INFRARED SENSORS SERIES
IRA-E500ST0C���m bi���nPYROELECTRIC INFRARED SENSORS SERIES
IRA-E500SZ0C���m bi���nPYROELECTRIC INFRARED SENSORS SERIES
IRAE700C���m bi���nPYROELECTRIC INFRARED SENSORS SERIES
IRA-E700C���m bi���nPYROELECTRIC INFRARED SENSORS SERIES
IRA-E700ST0C���m bi���nPYROELECTRIC INFRARED SENSORS SERIES
IRA-E710ST0C���m bi���nPYROELECTRIC INFRARED SENSORS SERIES
IRA-E800ST0C���m bi���nPYROELECTRIC INFRARED SENSORS SERIES
IRAE900C���m bi���nPYROELECTRIC INFRARED SENSORS SERIES
IRA-E900C���m bi���nPYROELECTRIC INFRARED SENSORS SERIES
IRA-E900ST1C���m bi���nPYROELECTRIC INFRARED SENSORS SERIES
IRA-E910ST1C���m bi���nPYROELECTRIC INFRARED SENSORS SERIES
IRA-E940C���m bi���nPyroelectric Infrared Sensors
IRA-EXXXC���m bi���nPYROELECTRIC INFRARED SENSORS SERIES
CSL-372C���m bi���nSPECIFICATION PYROELECTRIC PASSIVE INFRARED SENSOR
IRA-E940ST1C���m bi���nPyroelectric Infrared Sensors
IRAEXXXC���m bi���nPYROELECTRIC INFRARED SENSORS SERIES
PYQ2898C���m bi���ndigital pyroelectric infrared detectors