Linh kiện điện tử mục của Digital Visual Interface

Tùng điện tửChuyên mụcMô tả
TMS320C6411Giao di���nFIXED POINT DIGITAL SIGNAL PROCESSOR
TMS320C6411AGLZGiao di���nFIXED POINT DIGITAL SIGNAL PROCESSOR
TMS320C6411AZLZGiao di���nFIXED POINT DIGITAL SIGNAL PROCESSOR
TMS320C6411GLZGiao di���nFIXED POINT DIGITAL SIGNAL PROCESSOR
TMS320C6411ZLZGiao di���nFIXED POINT DIGITAL SIGNAL PROCESSOR
TMS320C6414Giao di���nFIXED-POINT DIGITAL SIGNAL PROCESSORS
TMS320C6414TGiao di���nFIXED-POINT DIGITAL SIGNAL PROCESSORS
TMS320C6415Giao di���nFIXED-POINT DIGITAL SIGNAL PROCESSORS
TMS320C6415TGiao di���nFIXED-POINT DIGITAL SIGNAL PROCESSORS
TMS320C6416Giao di���nFIXED-POINT DIGITAL SIGNAL PROCESSORS
TMS320C6416TGiao di���nFIXED-POINT DIGITAL SIGNAL PROCESSORS
LM75Giao di���nDigital Temperature Sensor Thermal WATCHDOG with Two-Wire Interface
LM75CIM-3Giao di���nDigital Temperature Sensor Thermal WATCHDOG with Two-Wire Interface
LM75CIM-5Giao di���nDigital Temperature Sensor Thermal WATCHDOG with Two-Wire Interface
LM75CIMM-3Giao di���nDigital Temperature Sensor Thermal WATCHDOG with Two-Wire Interface
LM75CIMM-5Giao di���nDigital Temperature Sensor Thermal WATCHDOG with Two-Wire Interface
LM75CIMMX-3Giao di���nDigital Temperature Sensor Thermal WATCHDOG with Two-Wire Interface
LM75CIMMX-5Giao di���nDigital Temperature Sensor Thermal WATCHDOG with Two-Wire Interface
LM75CIMX-3Giao di���nDigital Temperature Sensor Thermal WATCHDOG with Two-Wire Interface
LM75CIMX-5Giao di���nDigital Temperature Sensor Thermal WATCHDOG with Two-Wire Interface
TC7106AGiao di���n3-1/2 Digit Analog-to-Digital Converters
TC7106ACPLGiao di���n3-1/2 Digit Analog-to-Digital Converters
TC7106AIJLGiao di���n3-1/2 Digit Analog-to-Digital Converters
DAC0800LCNGiao di���n8-Bit Digital-to-Analog Converters
ADS1100Giao di���nSelf-Calibrating, 16-Bit ANALOG-TO-DIGITAL CONVERTER
ADS1100IDBVRGiao di���nSelf-Calibrating, 16-Bit ANALOG-TO-DIGITAL CONVERTER
ADS1100IDBVTGiao di���nSelf-Calibrating, 16-Bit ANALOG-TO-DIGITAL CONVERTER
ADS1110Giao di���n16-Bit ANALOG-TO-DIGITAL CONVERTER with Onboard Reference
ADS1110A0IDBVRGiao di���n16-Bit ANALOG-TO-DIGITAL CONVERTER with Onboard Reference
ADS1110A0IDBVTGiao di���n16-Bit ANALOG-TO-DIGITAL CONVERTER with Onboard Reference