Linh kiện điện tử mục của Tr��nh ��i���u khi���n Amplifiers

Tùng điện tửChuyên mụcMô tả
MAX232L�� vi s��ng RFDUAL EIA-232 DRIVER/RECEIVER
MAX232DL�� vi s��ng RFDUAL EIA-232 DRIVER/RECEIVER
MAX232DWL�� vi s��ng RFDUAL EIA-232 DRIVER/RECEIVER
MAX232IL�� vi s��ng RFDUAL EIA-232 DRIVER/RECEIVER
MAX232IDL�� vi s��ng RFDUAL EIA-232 DRIVER/RECEIVER
MAX232IDWL�� vi s��ng RFDUAL EIA-232 DRIVER/RECEIVER
MAX232INL�� vi s��ng RFDUAL EIA-232 DRIVER/RECEIVER
MAX232NL�� vi s��ng RFDUAL EIA-232 DRIVER/RECEIVER
Q67006-A9234L�� vi s��ng RFMotor Driver
BA6289FL�� vi s��ng RFReversible motor driver
BA6295L�� vi s��ng RF2-channel driver players
BA6295AFPL�� vi s��ng RF2-channel driver players
TA8316ASL�� vi s��ng RFIGBT GATE DRIVER
UCC27321L�� vi s��ng RFSINGLE HIGH SPEED SIDE MOSFET DRIVER WITH ENABLE
UCC27321DL�� vi s��ng RFSINGLE HIGH SPEED SIDE MOSFET DRIVER WITH ENABLE
UCC27321DGNL�� vi s��ng RFSINGLE HIGH SPEED SIDE MOSFET DRIVER WITH ENABLE
UCC27321PL�� vi s��ng RFSINGLE HIGH SPEED SIDE MOSFET DRIVER WITH ENABLE
UCC27322L�� vi s��ng RFSINGLE HIGH SPEED SIDE MOSFET DRIVER WITH ENABLE
UCC27322DL�� vi s��ng RFSINGLE HIGH SPEED SIDE MOSFET DRIVER WITH ENABLE
UCC27322DGNL�� vi s��ng RFSINGLE HIGH SPEED SIDE MOSFET DRIVER WITH ENABLE
UCC27322PL�� vi s��ng RFSINGLE HIGH SPEED SIDE MOSFET DRIVER WITH ENABLE
2SC1384L�� vi s��ng RFSilicon epitaxial planer type(For low-frequency power amplification driver amplification)
IR2110L�� vi s��ng RFHIGH SIDE DRIVER
IR2110E6L�� vi s��ng RFHIGH SIDE DRIVER
IR2110LL�� vi s��ng RFHIGH SIDE DRIVER
IR2110L6L�� vi s��ng RFHIGH SIDE DRIVER
IR2110PBFL�� vi s��ng RFHIGH SIDE DRIVER
IR2110SL�� vi s��ng RFHIGH SIDE DRIVER
IR2110SPBFL�� vi s��ng RFHIGH SIDE DRIVER
LM2439L�� vi s��ng RFMonolithic Triple Driver