Linh kiện điện tử mục của H��nh ���nh c���m bi���n

Tùng điện tửChuyên mụcMô tả
TLP227GAQuang ��i���n t���TOSHIBA Photocoupler Photo Relay
TLP227GA-2Quang ��i���n t���TOSHIBA Photocoupler Photo Relay
TLP2530Quang ��i���n t���TOSHIBA Photocoupler GaAAs Ired Photo
TLP3020Quang ��i���n t���TOSHIBA PHOTOCOUPLER GaAs IRED PHOTO-TRIAC
TLP3021Quang ��i���n t���TOSHIBA PHOTOCOUPLER GaAs IRED PHOTO-TRIAC
TLP3022Quang ��i���n t���TOSHIBA PHOTOCOUPLER GaAs IRED PHOTO-TRIAC
TLP3023Quang ��i���n t���TOSHIBA PHOTOCOUPLER GaAs IRED PHOTO-TRIAC
TLP3030Quang ��i���n t���TOSHIBA PHOTOCOUPLER GaAs IRED PHOTO-TRIAC
TLP3064Quang ��i���n t���TOSHIBA Photocoupler GaAs Ired Photo−Triac
TLP320Quang ��i���n t���TOSHIBA Photocoupler GaAs Ired Photo−Transistor
TLP320-2Quang ��i���n t���TOSHIBA Photocoupler GaAs Ired Photo−Transistor
TLP320-4Quang ��i���n t���TOSHIBA Photocoupler GaAs Ired Photo−Transistor
TLP321Quang ��i���n t���TOSHIBA Photocoupler GaAs Ired Photo−Transistor
TLP321-2Quang ��i���n t���TOSHIBA Photocoupler GaAs Ired Photo−Transistor
TLP321-4Quang ��i���n t���TOSHIBA Photocoupler GaAs Ired Photo−Transistor
TLP3502AQuang ��i���n t���GaAs Ired Photo−Triac
TLP3503Quang ��i���n t���TOSHIBA Photocoupler GaAs IRed Photo−Triac
TLP3506Quang ��i���n t���TOSHIBA Photocoupler GaAs Ired Photo-Triac
TLP351Quang ��i���n t���TOSHIBA Photocoupler GaAAs IRED Photo
TLP3521Quang ��i���n t���TOSHIBA Photocoupler GaAs Ired Photo-Triac
TLP3526Quang ��i���n t���TOSHIBA Photocoupler GaAs Ired Photo−Triac
TLP3530Quang ��i���n t���TOSHIBA Photocoupler GaAs Ired Photo−Triac
TLP3540Quang ��i���n t���TOSHIBA Photocoupler GaAs Ired Photo−MOS
TLP371Quang ��i���n t���TOSHIBA Photocoupler GaAs Ired Photo−Transistor
TLP372Quang ��i���n t���TOSHIBA Photocoupler GaAs Ired Photo−Transistor
TLP421Quang ��i���n t���Photocoupler GaAs Ired Photo Transistor
TLP511GAQuang ��i���n t���gaas ired photo-thyristor
TLP525GQuang ��i���n t���TOSHIBA Photocoupler GaAs IRed Photo−Triac
TLP543Quang ��i���n t���gaas ired photo-thyristor
TLP543JQuang ��i���n t���gaas ired photo-thyristor