RVF25 PDF DATASHEET

Tùng điện tử : RVF25

Nhà xuất bản : Electronic devices inc.

Bao bì :

Pins :

Mô tả : FAST RECOVERY - HIGH VOLTAGE HIGH CURRENT SILICON RECTIFIERS

Nhiệt độ : Min °C | Max °C

Datasheet :

RVF25 đang: