SMC34 PDF DATASHEET

Tùng điện tử : SMC34

Nhà xuất bản : FCI[First Components International]

Bao bì :

Pins :

Mô tả : SURFACE MOUNT PLASTIC SILICON DIODES

Nhiệt độ : Min °C | Max °C

Datasheet : SMC34 PDF

SMC34 đang: