Linh kiện điện tử mục của Bộ điều khiển

Tùng điện tửChuyên mụcMô tả
UC3842ADÔ tôHIGH PERFORMANCE CURRENT MODE CONTROLLERS
UC3842BÔ tôHIGH PERFORMANCE CURRENT MODE CONTROLLERS
UC3842BDÔ tôHIGH PERFORMANCE CURRENT MODE CONTROLLERS
UC3842BD1Ô tôHIGH PERFORMANCE CURRENT MODE CONTROLLERS
UC3842BNÔ tôHIGH PERFORMANCE CURRENT MODE CONTROLLERS
UC3842BVDÔ tôHIGH PERFORMANCE CURRENT MODE CONTROLLERS
UC3842BVD1Ô tôHIGH PERFORMANCE CURRENT MODE CONTROLLERS
UC3842BVNÔ tôHIGH PERFORMANCE CURRENT MODE CONTROLLERS
UC3844Ô tôHIGH PERFORMANCE CURRENT MODE CONTROLLERS
UC3844BÔ tôHIGH PERFORMANCE CURRENT MODE CONTROLLERS
UC3844DÔ tôHIGH PERFORMANCE CURRENT MODE CONTROLLERS
UC3843ADÔ tôHIGH PERFORMANCE CURRENT MODE CONTROLLERS
UC3843ANÔ tôHIGH PERFORMANCE CURRENT MODE CONTROLLERS
UC3843BDÔ tôHIGH PERFORMANCE CURRENT MODE CONTROLLERS
UC3843BD1Ô tôHIGH PERFORMANCE CURRENT MODE CONTROLLERS
UC3843BVDÔ tôHIGH PERFORMANCE CURRENT MODE CONTROLLERS
UC3843BVD1Ô tôHIGH PERFORMANCE CURRENT MODE CONTROLLERS
UC3843BVNÔ tôHIGH PERFORMANCE CURRENT MODE CONTROLLERS
UC3845DÔ tôHIGH PERFORMANCE CURRENT MODE CONTROLLERS
UC3845NÔ tôHIGH PERFORMANCE CURRENT MODE CONTROLLERS
MC33066DWÔ tôHIGH PERFORMANCE RESONANT MODE CONTROLLERS
MC33066PÔ tôHIGH PERFORMANCE RESONANT MODE CONTROLLERS
MAX5019Ô tôCurrent-Mode Controllers with Integrated Startup Circuit
MAX5019-MAX5020Ô tôCurrent-Mode Controllers with Integrated Startup Circuit
MAX5020Ô tôCurrent-Mode Controllers with Integrated Startup Circuit
MAX5021Ô tôCurrent-Mode Controllers Isolated Power Supplies
MAX5021EPAÔ tôCurrent-Mode Controllers Isolated Power Supplies
MAX5021EUAÔ tôCurrent-Mode Controllers Isolated Power Supplies
MAX5021EUTÔ tôCurrent-Mode Controllers Isolated Power Supplies
MAX5022Ô tôCurrent-Mode Controllers Isolated Power Supplies