Linh kiện điện tử mục của Ignition

Tùng điện tửChuyên mụcMô tả
ST901Ô tôHIGH VOLTAGE IGNITION COIL DRIVER POWER DARLINGTON
ST901TÔ tôHIGH VOLTAGE IGNITION COIL DRIVER POWER DARLINGTON
VB029SPÔ tôHIGH VOLTAGE IGNITION COIL DRIVER POWER I.C.
BYX134GÔ tôHigh-voltage ignition diode
BYX134GLÔ tôHigh-voltage ignition diode
BYX134GPÔ tôHigh-voltage ignition diodes
BYX134GPSÔ tôHigh-voltage ignition diode
BYX135GÔ tôHigh-voltage ignition diode
BYX135GLÔ tôHigh-voltage ignition diode
VB921Ô tôHIGH VOLTAGE IGNITION COIL DRIVER POWER I.C.
VB921ZVFIÔ tôHIGH VOLTAGE IGNITION COIL DRIVER POWER I.C.
VB921ZVSPÔ tôHIGH VOLTAGE IGNITION COIL DRIVER POWER I.C.
VB922Ô tôHIGH VOLTAGE IGNITION COIL DRIVER POWER
VB923Ô tôHIGH VOLTAGE IGNITION COIL DRIVER POWER
VB927Ô tôHIGH VOLTAGE IGNITION COIL DRIVER POWER
VB927FIÔ tôHIGH VOLTAGE IGNITION COIL DRIVER POWER
BU931Ô tôHIGH VOLTAGE IGNITION COIL DRIVER POWER DARLINGTON
BU931PÔ tôHIGH VOLTAGE IGNITION COIL DRIVER POWER DARLINGTON
BU931TÔ tôHIGH VOLTAGE IGNITION COIL DRIVER POWER DARLINGTONS
HGTP14N40F3VLÔ tô330mJ, 400V, N-Channel Ignition IGBT
L497D1Ô tôHALL EFFECT PICKUP IGNITION CONTROLLER
CS8312Ô tôIGBT Ignition Predriver with Dynamic Current Regulation
CS8312YD8Ô tôIGBT Ignition Predriver with Dynamic Current Regulation
CS8312YDR8Ô tôIGBT Ignition Predriver with Dynamic Current Regulation
CS8312YN8Ô tôIGBT Ignition Predriver with Dynamic Current Regulation
L484D1Ô tôMAGNETIC PICKUP IGNITION CONTROLLER
VB027BSPÔ tôHIGH VOLTAGE IGNITION COIL DRIVER POWER I.C.
VB027SPÔ tôHIGH VOLTAGE IGNITION COIL DRIVER POWER I.C.
CS291Ô tôIgnition Controller
CS291DW16Ô tôIgnition Controller