Linh kiện điện tử mục của Âm thanh

Tùng điện tửChuyên mụcMô tả
LM833MĐa phương tiệnDual Audio Operational Amplifier
LM833MMĐa phương tiệnDual Audio Operational Amplifier
LM833MMXĐa phương tiệnDual Audio Operational Amplifier
LM833MXĐa phương tiệnDual Audio Operational Amplifier
LM833NĐa phương tiệnDual Audio Operational Amplifier
TA8256HĐa phương tiệnAUDIO POWER AMPLIFIER
LM4835Đa phương tiệnStereo Audio Power Amplifiers with Volume Control Selectable Gain
LM4835MTĐa phương tiệnStereo Audio Power Amplifiers with Volume Control Selectable Gain
LM4835MTEĐa phương tiệnStereo Audio Power Amplifiers with Volume Control Selectable Gain
2SD2439Đa phương tiệnSilicon Triple Diffused Planar Transistor(Audio, Series Regulator General Purpose)
BA3131FSĐa phương tiệnDual operational amplifier with switch, audio inputs output
2SA1015Đa phương tiệnEPITAXIAL TYPE(AUDIO FREQUENCY GENERAL PURPOSE AMPLIFIER, DRIVER STAGE AMPLIFIER)
2SA1015LĐa phương tiệnTRANSISTOR (AUDIO FREQUENCY AMPLIFIER APPLICATIONS)
2SA1048Đa phương tiệnTRANSISTOR (AUDIO FREQUENCY AMPLIFIER APPLICATIONS)
2SA1048LĐa phương tiệnTRANSISTOR (AUDIO FREQUENCY AMPLIFIER APPLICATIONS)
2SA1049Đa phương tiệnTRANSISTOR (AUDIO FREQUENCY AMPLIFIER APPLICATIONS)
2SA1102Đa phương tiệnPLANAR SILICON TRANSISTOR(AUDIO POWER AMPLIFIER CONVERTER)
2SA1103Đa phương tiệnPLANAR SILICON TRANSISTOR(AUDIO POWER AMPLIFIER CONVERTER)
2SA1105Đa phương tiệnPLANAR SILICON TRANSISTOR(AUDIO POWER AMPLIFIER CONVERTER)
2SA1106Đa phương tiệnPLANAR TRANSISTOR(AUDIO POWER AMPLIFIER, CONVERTER)
2SA1145Đa phương tiệnTRANSISTOR (AUDIO FREQUENCY AMPLIFIER APPLICATIONS)
2SA1162Đa phương tiệnTRANSISTOR (AUDIO FREQUENCY GENERAL PURPOSE AMPLIFIER APPLICATIONS)
2SA1163Đa phương tiệnTRANSISTOR (AUDIO FREQUENCY GENERAL PURPOSE AMPUFIER APPLICATIONS)
2SA1182Đa phương tiệnTRANSISTOR (AUDIO FREQUENCY POWER AMPLIFIER, DRIVER STAGE AMPLIFIER, SWITCHING APPLICATIONS)
CS4330Đa phương tiệnStereo Converter Digital Audio
CS4330-BSĐa phương tiệnStereo Converter Digital Audio
CS4330-KSĐa phương tiệnStereo Converter Digital Audio
2SA562TMĐa phương tiệnTRANSISTOR (AUDIO FREQUENCY POWER, DRIVER STAGE AMPLIFIER, SWITCHING APPLICATIONS)
2SA817Đa phương tiệnTRANSISTOR (AUDIO FREQUENCY AMPLIFIER APPLICATIONS)
2SA949Đa phương tiệnTRANSISTOR (DRIVER STAGE AUDIO AMPLIFIER, HIGH VOLTAGE SWITCHING APPLICATIONS)