Linh kiện điện tử mục của AC97 Codec

Tùng điện tửChuyên mụcMô tả
WM9701Đa phương tiệnPower AC97 Multimedia Audio Codec
WM9701AĐa phương tiệnPower AC97 Multimedia Audio Codec
WM9701ACFTVĐa phương tiệnPower AC97 Multimedia Audio Codec
WM9703Đa phương tiệnAC97 Revision Audio Codec
WM9703CFTVĐa phương tiệnAC97 Revision Audio Codec
WM9705Đa phương tiệnMultimedia AC97 CODEC with Integrated Touch Screen Controller
WM9705SEFLRVĐa phương tiệnMultimedia AC97 CODEC with Integrated Touch Screen Controller
WM9705SEFTVĐa phương tiệnMultimedia AC97 CODEC with Integrated Touch Screen Controller
WM9707Đa phương tiệnAC97 Revision Audio Codec with Spdif Output
WM9708Đa phương tiệnAC97 Revision Audio Codec
WM9710Đa phương tiệnAC97 Audio CODEC Mixer with Integrated Headphone Driver
WM9710SEFLRVĐa phương tiệnAC97 Audio CODEC Mixer with Integrated Headphone Driver
WM9710SEFLVĐa phương tiệnAC97 Audio CODEC Mixer with Integrated Headphone Driver
WM9710SEFTRVĐa phương tiệnAC97 Audio CODEC Mixer with Integrated Headphone Driver
WM9710SEFTVĐa phương tiệnAC97 Audio CODEC Mixer with Integrated Headphone Driver
WM9712LĐa phương tiệnAC97 Audio Touchpanel CODEC
WM9712LEFLĐa phương tiệnAC97 Audio Touchpanel CODEC
WM9712LEFLRVĐa phương tiệnAC97 Audio Touchpanel CODEC
WM9712LEFLVĐa phương tiệnAC97 Audio Touchpanel CODEC
WM9712LEFTĐa phương tiệnAC97 Audio Touchpanel CODEC
WM9712LEFTRVĐa phương tiệnAC97 Audio Touchpanel CODEC
WM9712LEFVĐa phương tiệnAC97 Audio Touchpanel CODEC
WM9712LSEFLĐa phương tiệnAC97 Audio Touchpanel CODEC
WM9712LSEFLRVĐa phương tiệnAC97 Audio Touchpanel CODEC
WM9712LSEFLVĐa phương tiệnAC97 Audio Touchpanel CODEC
WM9712LSEFTĐa phương tiệnAC97 Audio Touchpanel CODEC
WM9712LSEFTRVĐa phương tiệnAC97 Audio Touchpanel CODEC
WM9712LSEFVĐa phương tiệnAC97 Audio Touchpanel CODEC
W83971DĐa phương tiệnAC97 AUDIO CODEC
UCB1500Đa phương tiệnAC97 bridge/host controller