Linh kiện điện tử mục của Bộ giải mã

Tùng điện tửChuyên mụcMô tả
DM74LS138EĐa phương tiệnDecoders/Demultiplexers
DM74LS138JĐa phương tiệnDecoders/Demultiplexers
DM74LS138WĐa phương tiệnDecoders/Demultiplexers
HD74LS138Đa phương tiện3-Line-to-8-Line Decoders/Demultiplexers
SN74LS138Đa phương tiện3-LINE 8-LINE DECODERS/DEMULTIPLEXERS
SN74LS138NĐa phương tiện3-LINE 8-LINE DECODERS/DEMULTIPLEXERS
74AC11238Đa phương tiện3-LINE 8-LINE DECODERS/DEMULTIPLEXERS
5962-9851601Q2AĐa phương tiện3-LINE 8-LINE DECODERS/DEMULTIPLEXERS
5962-9851601QEAĐa phương tiện3-LINE 8-LINE DECODERS/DEMULTIPLEXERS
5962-9851601QFAĐa phương tiện3-LINE 8-LINE DECODERS/DEMULTIPLEXERS
SN74HC138Đa phương tiện3-LINE 8-LINE DECODERS/DEMULTIPLEXERS
SN74HC138DĐa phương tiện3-LINE 8-LINE DECODERS/DEMULTIPLEXERS
SN74HC138NĐa phương tiện3-LINE 8-LINE DECODERS/DEMULTIPLEXERS
SN74HC138PWĐa phương tiện3-LINE 8-LINE DECODERS/DEMULTIPLEXERS
CD74ACT238Đa phương tiện3-to-8-Line Decoders/Demultiplexers
CD74ACT238EĐa phương tiện3-to-8-Line Decoders/Demultiplexers
CD74ACT238MĐa phương tiện3-to-8-Line Decoders/Demultiplexers
74HC155Đa phương tiệnDual 2-to-4-line Decoders/Demultiplexers
HD74HC155Đa phương tiệnDual 2-to-4-line Decoders/Demultiplexers
HD74LS145Đa phương tiệnBCD-to-Decimal Decoders Drivers(with outputs)
HD74LS145PĐa phương tiệnBCD-to-Decimal Decoders Drivers(with outputs)
SN74LS145Đa phương tiệnBCD-TO-DECIMAL DECODERS/DRIVERS
HD74LS247Đa phương tiện8CD-to-Seven-Segment Decoders/Drivers(with outputs)
HD74LS248Đa phương tiệnBCD-to-Seven-Segment Decoders/Drivers(internal pull-up outputs)
HD74LS249Đa phương tiệnBCD-to-Seven-Segment Decoders/Drivers(with open collector outputs)
SN74LS247Đa phương tiệnBCD-TO-SEVEN-SEGMENT DECODERS/DRIVERS
SN74LS247NĐa phương tiệnBCD-TO-SEVEN-SEGMENT DECODERS/DRIVERS
SN74LS248Đa phương tiệnBCD-TO-SEVEN-SEGMENT DECODERS/DRIVERS
SN74LS248DĐa phương tiệnBCD-TO-SEVEN-SEGMENT DECODERS/DRIVERS
SN74LS248DWĐa phương tiệnBCD-TO-SEVEN-SEGMENT DECODERS/DRIVERS