Linh kiện điện tử mục của Bộ lọc

Tùng điện tửChuyên mụcMô tả
KF155Đa phương tiệnSPECIFICATIONS FILTER(BAND PASS FILTERS RECEIVING CIRCUITS PAGER)
KF155SĐa phương tiệnSPECIFICATIONS FILTER(BAND PASS FILTERS RECEIVING CIRCUITS PAGER)
KF402BĐa phương tiệnSPECIFICATIONS FILTER(BAND PASS FILTERS 400MHz~520MHz RANGE)
KF402BSĐa phương tiệnSPECIFICATIONS FILTER(BAND PASS FILTERS 400MHz~520MHz RANGE)
KF402BVĐa phương tiệnSPECIFICATIONS FILTER(BAND PASS FILTERS 400MHz~520MHz RANGE)
KF406BĐa phương tiệnSPECIFICATIONS FILTER(BAND PASS FILTERS 400MHz~520MHz RANGE)
KF406BSĐa phương tiệnSPECIFICATIONS FILTER(BAND PASS FILTERS 400MHz~520MHz RANGE)
KF406BVĐa phương tiệnSPECIFICATIONS FILTER(BAND PASS FILTERS 400MHz~520MHz RANGE)
KF470BĐa phương tiệnSPECIFICATIONS FILTER(BAND PASS FILTERS 400MHz~520MHz RANGE)
KF470BSĐa phương tiệnSPECIFICATIONS FILTER(BAND PASS FILTERS 400MHz~520MHz RANGE)
KF470BVĐa phương tiệnSPECIFICATIONS FILTER(BAND PASS FILTERS 400MHz~520MHz RANGE)
KF474BĐa phương tiệnSPECIFICATIONS FILTER(BAND PASS FILTERS 400MHz~520MHz RANGE)
KF474BSĐa phương tiệnSPECIFICATIONS FILTER(BAND PASS FILTERS 400MHz~520MHz RANGE)
KF474BVĐa phương tiệnSPECIFICATIONS FILTER(BAND PASS FILTERS 400MHz~520MHz RANGE)
KF477Đa phương tiệnSPECIFICATIONS FILTER(BAND PASS FILTERS RECEIVING CIRCUITS TRANSCEIVER)
KF477SĐa phương tiệnSPECIFICATIONS FILTER(BAND PASS FILTERS RECEIVING CIRCUITS TRANSCEIVER)
KF477VĐa phương tiệnSPECIFICATIONS FILTER(BAND PASS FILTERS RECEIVING CIRCUITS TRANSCEIVER)
KF478Đa phương tiệnSPECIFICATIONS FILTER(BAND PASS FILTERS RECEIVING CIRCUITS TRANSCEIVER)
KF478BĐa phương tiệnSPECIFICATIONS FILTER(BAND PASS FILTERS 400MHz~520MHz RANGE)
KF478BSĐa phương tiệnSPECIFICATIONS FILTER(BAND PASS FILTERS 400MHz~520MHz RANGE)
KF478BVĐa phương tiệnSPECIFICATIONS FILTER(BAND PASS FILTERS 400MHz~520MHz RANGE)
KF478SĐa phương tiệnSPECIFICATIONS FILTER(BAND PASS FILTERS RECEIVING CIRCUITS PAGER)
KF478VĐa phương tiệnSPECIFICATIONS FILTER(BAND PASS FILTERS RECEIVING CIRCUITS TRANSCEIVER)
KF450BĐa phương tiệnSPECIFICATIONS FILTER(BAND PASS FILTERS 400MHz~520MHz RANGE)
KF450BSĐa phương tiệnSPECIFICATIONS FILTER(BAND PASS FILTERS 400MHz~520MHz RANGE)
KF450BVĐa phương tiệnSPECIFICATIONS FILTER(BAND PASS FILTERS 400MHz~520MHz RANGE)
ML6426CS-4Đa phương tiệnHigh Bandwidth Triple Video Filters with Buffered Outputs
KFM220MĐa phương tiệnSPECIFICATIONS FILTER(BAND PASS FILTERS KOREAN STAGE)
CXA3010Đa phương tiệnRead/Write Amplifier (with Built-in Filters) FDDs
CXA3010QĐa phương tiệnRead/Write Amplifier (with Built-in Filters) FDDs