Linh kiện điện tử mục của Buffers

Tùng điện tửChuyên mụcMô tả
74FCT244Đa phương tiệnInterface Logic Octal Buffers/Line Drivers, Three-State
CD54-74FCT240Đa phương tiệnInterface Logic Octal Buffers/Line Drivers, Three-State
CD74FCT240Đa phương tiệnInterface Logic Octal Buffers/Line Drivers, Three-State
CD74FCT240ATĐa phương tiệnInterface Logic Octal Buffers/Line Drivers, Three-State
CD74FCT240ATEĐa phương tiệnInterface Logic Octal Buffers/Line Drivers, Three-State
CD74FCT240ATMĐa phương tiệnInterface Logic Octal Buffers/Line Drivers, Three-State
CD74FCT240EĐa phương tiệnInterface Logic Octal Buffers/Line Drivers, Three-State
CD74FCT240MĐa phương tiệnInterface Logic Octal Buffers/Line Drivers, Three-State
CD74FCT240SMĐa phương tiệnInterface Logic Octal Buffers/Line Drivers, Three-State
CD74FCT241Đa phương tiệnInterface Logic Octal Buffers/Line Drivers, Three-State
CD74FCT241EĐa phương tiệnInterface Logic Octal Buffers/Line Drivers, Three-State
CD74FCT241MĐa phương tiệnInterface Logic Octal Buffers/Line Drivers, Three-State
CD74FCT241SMĐa phương tiệnInterface Logic Octal Buffers/Line Drivers, Three-State
CD74FCT244Đa phương tiệnInterface Logic Octal Buffers/Line Drivers, Three-State
CD74FCT244ATĐa phương tiệnInterface Logic Octal Buffers/Line Drivers, Three-State
CD74FCT244ATEĐa phương tiệnInterface Logic Octal Buffers/Line Drivers, Three-State
CD74FCT244ATMĐa phương tiệnInterface Logic Octal Buffers/Line Drivers, Three-State
CD74FCT244EĐa phương tiệnInterface Logic Octal Buffers/Line Drivers, Three-State
CD74FCT244MĐa phương tiệnInterface Logic Octal Buffers/Line Drivers, Three-State
CD74FCT244SMĐa phương tiệnInterface Logic Octal Buffers/Line Drivers, Three-State
CY5474FCT240TĐa phương tiện8-Bit Buffers/Line Drivers
CY74FCT2240ATQCTĐa phương tiện8-Bit Buffers/Line Drivers
CY74FCT2240CTQCTĐa phương tiện8-Bit Buffers/Line Drivers
CY74FCT2240CTSOCĐa phương tiện8-Bit Buffers/Line Drivers
CY74FCT2240CTSOCTĐa phương tiện8-Bit Buffers/Line Drivers
CY74FCT2240TĐa phương tiện8-Bit Buffers/Line Drivers
CY74FCT2240TSOCĐa phương tiện8-Bit Buffers/Line Drivers
CY74FCT2240TSOCTĐa phương tiện8-Bit Buffers/Line Drivers
CY74FCT2240TSSOPĐa phương tiện8-Bit Buffers/Line Drivers
CY74FCT2240TTSSOPĐa phương tiện8-Bit Buffers/Line Drivers