Linh kiện điện tử mục của Codecs

Tùng điện tửChuyên mụcMô tả
PCM3002EĐa phương tiện16-/20-Bit Single-Ended Analog Input/Output STEREO AUDIO CODECs
PCM3003Đa phương tiện16-/20-Bit Single-Ended Analog Input/Output STEREO AUDIO CODECs
PCM3003EĐa phương tiện16-/20-Bit Single-Ended Analog Input/Output STEREO AUDIO CODECs
T7504Đa phương tiệnT7504 T75504 Quad Codecs with Filters
TLV320AIC21Đa phương tiệnVoice-Band Codecs
TLV320AIC25Đa phương tiệnVoice-Band Codecs
TLV320AIC24Đa phương tiệnVoice-Band Codecs
TLV320AIC20Đa phương tiệnVoice-Band Codecs
TLV320AIC1110Đa phương tiệnVoice-Band Codecs
TLV320AIC1109Đa phương tiệnVoice-Band Codecs
TLV320AIC1107Đa phương tiệnVoice-Band Codecs
TLV320AIC1106Đa phương tiệnVoice-Band Codecs
TLV320AIC1103Đa phương tiệnVoice-Band Codecs
TLV320AIC22CĐa phương tiệnVoice-Band Codecs
TLV320AIC15Đa phương tiệnVoice-Band Codecs
TLV320AIC14Đa phương tiệnVoice-Band Codecs
TLV320AIC13Đa phương tiệnVoice-Band Codecs
TLV320AIC12Đa phương tiệnVoice-Band Codecs
TLV320AIC11Đa phương tiệnVoice-Band Codecs
TLV320AIC10Đa phương tiệnVoice-Band Codecs
W682310Đa phương tiệnDUAL-CHANNEL VOICEBAND CODECS
KT8554BDĐa phương tiệnCHIP CODECS
KT8554BJĐa phương tiệnCHIP CODECS
KT8554Đa phương tiệnCHIP CODECS
MSM7590Đa phương tiệnSinlge-Rail ADPCM CODECs
AFE1144Đa phương tiệnCodecs
PCM3002Đa phương tiện16-/20-Bit Single-Ended Analog Input/Output Stereo Audio Codecs
AFE1230Đa phương tiệnCodecs
T8502Đa phương tiệnT8502 T8503 Dual Codecs with Filters
TLC320AD545Đa phương tiệnVoice-Band Codecs