Linh kiện điện tử mục của Dòng nhận

Tùng điện tửChuyên mụcMô tả
DS26C32AĐa phương tiệnQuad Differential Line Receiver
DS26C32AME883Đa phương tiệnQuad Differential Line Receiver
DS26C32AMW883Đa phương tiệnQuad Differential Line Receiver
DS26C32ATĐa phương tiệnQuad Differential Line Receiver
DS26C32ATMĐa phương tiệnQuad Differential Line Receiver
DS26C32ATNĐa phương tiệnQuad Differential Line Receiver
NJU6637Đa phương tiện16-CHARACTER 3-LINE MATRIX CONTROLLER DRIVER
NJU6637CHĐa phương tiện16-CHARACTER 3-LINE MATRIX CONTROLLER DRIVER
TLP200GĐa phương tiệnTRIPOLAR OVERVOLTAGE PROTECTION TELECOM LINE
TLP200G-1Đa phương tiệnTRIPOLAR OVERVOLTAGE PROTECTION TELECOM LINE
TLP200MĐa phương tiệnTRIPOLAR OVERVOLTAGE PROTECTION TELECOM LINE
TLP2200Đa phương tiệnisolated buss driver high speed line receiver
TLP2631Đa phương tiệnISOLATED LINE RECEIVER SIMPLEX/MULTIPLEX DATA TRANSMISSON
TLP270GĐa phương tiệnTRIPOLAR OVERVOLTAGE PROTECTION TELECOM LINE
TLP270G-1Đa phương tiệnTRIPOLAR OVERVOLTAGE PROTECTION TELECOM LINE
TLP270MĐa phương tiệnTRIPOLAR OVERVOLTAGE PROTECTION TELECOM LINE
TLP512Đa phương tiệnDigital Logic Ground Isolation Line Receiver Microprocessor System Interfaces Switching Power Supply Feedback Control Transistor Inverter
TLP558Đa phương tiệnIsolated Driver High Speed Line Receiver Microprocessor System Interfaces Gate Driver Transistor Inverter
TLP559Đa phương tiệnDigital Logic Ground Isolation Line Receiver Microprocessor System Interfaces Switching Power Supply Feedback Control Transistor Invertor
TLP559IGMĐa phương tiệnDigital Logic Ground Isolation Line Receiver Microprocessor System Interfaces Switching Power Supply Feedback Control Transistor Invertor
TLP759Đa phương tiệnTransistor Invertor Inverter Conditioner Line Receiver Interfaces
TLP759IGMĐa phương tiệnTransistor Invertor Inverter Conditioner Line Receiver Interfaces
HD74LS138Đa phương tiện3-Line-to-8-Line Decoders/Demultiplexers
SL74LS138Đa phương tiện3-to-8-Line Decoder/Demultiplexer
SL74LS138DĐa phương tiện3-to-8-Line Decoder/Demultiplexer
SL74LS138NĐa phương tiện3-to-8-Line Decoder/Demultiplexer
SN74LS138Đa phương tiện3-LINE 8-LINE DECODERS/DEMULTIPLEXERS
SN74LS138NĐa phương tiện3-LINE 8-LINE DECODERS/DEMULTIPLEXERS
2SD1092Đa phương tiệnDOUBLE DIFFUSED TYPE (POWER REGULATOR LINE OPERATED
74AC11138Đa phương tiện3-LINE 8-LINE DECODER/DEMULTIPLEXER