Linh kiện điện tử mục của Giảm nhiễu

Tùng điện tửChuyên mụcMô tả
OPA2686Đa phương tiệnDual, Wideband, Noise, Voltage Feedback OPERATIONAL AMPLIFIER
OPA2686UĐa phương tiệnDual, Wideband, Noise, Voltage Feedback OPERATIONAL AMPLIFIER
INA-01170Đa phương tiệnNoise, Cascadable Silicon Bipolar MMIC Amplifier
2SC4835Đa phương tiệnSilicon epitaxial planer type(For band low-noise amplification)
MK2732-05Đa phương tiệnPhase Noise VCXO Multiplier
MK2732-05SĐa phương tiệnPhase Noise VCXO Multiplier
MK2732-05STRĐa phương tiệnPhase Noise VCXO Multiplier
MK2732-06Đa phương tiệnPhase Noise VCXO Multiplier
MK2732-06GĐa phương tiệnPhase Noise VCXO Multiplier
MK2732-06GIĐa phương tiệnPhase Noise VCXO Multiplier
MK2732-06GITRĐa phương tiệnPhase Noise VCXO Multiplier
MK2732-06GTRĐa phương tiệnPhase Noise VCXO Multiplier
HA12134AFĐa phương tiệnDolby B-Type Noise Reduction System
2SA1016Đa phương tiệnHigh-Voltage Low-Noise Applications
2SA1016KĐa phương tiệnHigh-Voltage Low-Noise Applications
2SA921Đa phương tiệnSilicon epitaxial planer type(For high breakdown voltage low-noise amplification)
2SA970Đa phương tiệnTRANSISTOR NOISE AUDIO AMPLIFIER APPLICATIONS)
2SB1036Đa phương tiệnSilicon epitaxial planer type(For low-frequency low-noise amplification)
2SB745Đa phương tiệnSilicon epitaxial planer type(For low-frequency low-noise amplification)
2SB745AĐa phương tiệnSilicon epitaxial planer type(For low-frequency low-noise amplification)
2SB788Đa phương tiệnSilicon epitaxial planer type(For high breakdown voltage low-noise amplification)
2SB792Đa phương tiệnSilicon epitaxial planer type(For high breakdown voltage low-noise amplification)
2SB792AĐa phương tiệnSilicon epitaxial planer type(For high breakdown voltage low-noise amplification)
2SC5019Đa phương tiệnSilicon epitaxial planer type(For band low-noise amplification)
2SC5064Đa phương tiệnEPITAXIAL PLANAR TYPE (WHF~UHF BAND NOISE AMPLIFIER APPLICATIONS)
2SC5065Đa phương tiệnEPITAXIAL PLANAR TYPE (VHF~UHF BAND NOISE AMPLIFIER APPLICATIONS)
2SC5066Đa phương tiệnEPITAXIAL PLANAR TYPE (VHF~UHF BAND NOISE AMPLIFIER APPLICATIONS)
2SC5066FTĐa phương tiệnEPITAXIAL PLANAR TYPE (VHF~UHF BAND NOISE AMPLIFIER APPLICATIONS)
2SC5084Đa phương tiệnEPITAXIAL PLANAR TYPE (VHF~UHF BAND NOISE AMPLIFIER APPLICATIONS)
2SC5085Đa phương tiệnEPITAXIAL PLANAR TYPE (VHF~UHF BAND NOISE AMPLIFIER APPLICATIONS)