Linh kiện điện tử mục của Khối lượng kiểm soát điện tử

Tùng điện tửChuyên mụcMô tả
ML4835Đa phương tiệnCompact Fluorescent Electronic Dimming Ballast Controller
ML4835CPĐa phương tiệnCompact Fluorescent Electronic Dimming Ballast Controller
ML4835CSĐa phương tiệnCompact Fluorescent Electronic Dimming Ballast Controller
TLP1217Đa phương tiệnCOPIER, LASER BEAM PRINTER FACSIMILE, PRINTER, ELECTRONIC TYPEWRITER
2SB1119Đa phương tiệnAmp,Electronic Governor Applications
2SB544Đa phương tiệnLow-Frequency Power Electronic Governor Applications
2SB698Đa phương tiệnOutput, Electronic Governor, DC-DC Converter Applications
2SD400Đa phương tiệnLow-Frequency Power Electronic Governor Applications
2SD734Đa phương tiệnOutput, Electronic Governor, DC-DC Converter Applications
LA7220Đa phương tiệnElectronic Switch VCR/Audio
LA7220MĐa phương tiện3-Channel 2-Position Electronic Switch VCR/Audio
1SV228Đa phương tiệnVARIABLE CAPACITANCE DIODE (ELECTRONIC TUNING APPLICATIONS RECEIVERS)
BA6161Đa phương tiệnSwitching regulator electronic tuning
BA6161FĐa phương tiệnSwitching regulator electronic tuning
BA6161NĐa phương tiệnSwitching regulator electronic tuning
CXA2078QĐa phương tiệnBus-Compatible Audio/Video Switch with Electronic Volume
CXA2125QĐa phương tiệnAudio/Video Switch with Electronic Volume Scart
CXA2126Đa phương tiệnAudio/Video Switch with Electronic Volume Scart
CXA2126QĐa phương tiệnAudio/Video Switch with Electronic Volume Scart
CXA2161RĐa phương tiệnCompatible Audio Video Switch Electronic Volume Control
LC72133MĐa phương tiệnFrequency Synthesizer Electronic Tuning
LC72133VĐa phương tiệnFrequency Synthesizer Electronic Tuning
LC72136Đa phương tiệnFrequency Synthesizer Electronic Tuning
LC72136MĐa phương tiệnFrequency Synthesizer Electronic Tuning
LC72136NMĐa phương tiệnFrequency Synthesizer Electronic Tuning
LC72137MĐa phương tiệnFrequency Synthesizer Electronic Tuning
LC75343Đa phương tiệnElectronic Volume Control System on-Chip
LC75343MĐa phương tiệnElectronic Volume Control System on-Chip
LC75391Đa phương tiệnSingle-Chip Electronic Volume Control System
LC75391MĐa phương tiệnSingle-Chip Electronic Volume Control System