Linh kiện điện tử mục của Mã hóa

Tùng điện tửChuyên mụcMô tả
AD721Đa phương tiệnNTSC/PAL Encoders
AD721JPĐa phương tiệnNTSC/PAL Encoders
74LS148Đa phương tiện10-LINE-TO-4-LINE 8-LINE-TO-3-LINE PRIORITY ENCODERS
HD74LS148Đa phương tiện8-line-to-3-line Octal Priority Encoders
SN74LS148Đa phương tiện10-LINE 4-LINE 8-LINE 3-LINE PRIORITY ENCODERS
SN74LS148DĐa phương tiện10-LINE-TO-4-LINE 8-LINE-TO-3-LINE PRIORITY ENCODERS
SN74LS148NĐa phương tiện10-LINE 4-LINE 8-LINE 3-LINE PRIORITY ENCODERS
TMC22091Đa phương tiệnDigital Video Encoders/Layering Engine
TMC22091KHCĐa phương tiệnDigital Video Encoders/Layering Engine
TMC22091R0CĐa phương tiệnDigital Video Encoders/Layering Engine
TMC22191KHCĐa phương tiệnDigital Video Encoders/Layering Engine
TMC22191R0CĐa phương tiệnDigital Video Encoders/Layering Engine
TIM9908Đa phương tiện8-LINE 3-LINE PRIORITY ENCODERS WITH 3-STATE OUTPUTS
HT6187Đa phương tiệnSeries Encoders
HT6221Đa phương tiệnMulti-Purpose Encoders
HT6222Đa phương tiệnMulti-Purpose Encoders
SNJ54148JĐa phương tiện10-LINE 4-LINE 8-LINE 3-LINE PRIORITY ENCODERS
SN74147Đa phương tiện10-LINE 4-LINE 8-LINE 3-LINE PRIORITY ENCODERS
SN74147NĐa phương tiện10-LINE 4-LINE 8-LINE 3-LINE PRIORITY ENCODERS
SN74148Đa phương tiện10-LINE 4-LINE 8-LINE 3-LINE PRIORITY ENCODERS
SN74148NĐa phương tiện10-LINE 4-LINE 8-LINE 3-LINE PRIORITY ENCODERS
SAA7184Đa phương tiệnDigital Video Encoders DENC2-M6
SAA7184WPĐa phương tiệnDigital Video Encoders DENC2-M6
SAA7185BĐa phương tiệnDigital Video Encoders DENC2-M6
SAA7185BWPĐa phương tiệnDigital Video Encoders DENC2-M6
HMP8156AĐa phương tiệnNTSC/PAL Encoders
HMP8156ACNĐa phương tiệnNTSC/PAL Encoders
HMP8156EVAL1Đa phương tiệnNTSC/PAL Encoders
HMP8156EVAL2Đa phương tiệnNTSC/PAL Encoders
SN74HC148Đa phương tiện8-LINE 3-LINE PRIORITY ENCODERS