Linh kiện điện tử mục của Tổng hợp

Tùng điện tửChuyên mụcMô tả
TSA5526Đa phương tiệnuniversal bus-controlled synthesizers
TSA5526AMĐa phương tiệnuniversal bus-controlled synthesizers
TSA5526ATĐa phương tiệnuniversal bus-controlled synthesizers
TSA5526MĐa phương tiệnuniversal bus-controlled synthesizers
TSA5526TĐa phương tiệnuniversal bus-controlled synthesizers
TSA5527Đa phương tiệnuniversal bus-controlled synthesizers
TSA5527AMĐa phương tiệnuniversal bus-controlled synthesizers
TSA5527ATĐa phương tiệnuniversal bus-controlled synthesizers
TSA5527MĐa phương tiệnuniversal bus-controlled synthesizers
TSA5527TĐa phương tiệnuniversal bus-controlled synthesizers
TSA6057Đa phương tiệnRadio tuning frequency synthesizers
TSA6057TĐa phương tiệnRadio tuning frequency synthesizers
MC145200Đa phương tiệnFrequency Synthesizers
MC145200DTĐa phương tiệnFrequency Synthesizers
MC145200FĐa phương tiệnFrequency Synthesizers
MC145201Đa phương tiệnFrequency Synthesizers
MC145201DTĐa phương tiệnFrequency Synthesizers
MC145201FĐa phương tiệnFrequency Synthesizers
LC7219Đa phương tiệnFrequency Synthesizers
LC7219MĐa phương tiệnFrequency Synthesizers
LC72140Đa phương tiệnFrequency Synthesizers
LC72140MĐa phương tiệnFrequency Synthesizers
LM7001Đa phương tiệnDirect Frequency Synthesizers Electronic Tuning
LM7001JĐa phương tiệnDirect Frequency Synthesizers Electronic Tuning
LM7001JMĐa phương tiệnDirect Frequency Synthesizers Electronic Tuning
ADF4110Đa phương tiệnFrequency Synthesizers
ADF4110BCPĐa phương tiệnFrequency Synthesizers
ADF4110BRUĐa phương tiệnFrequency Synthesizers
ADF4111Đa phương tiệnFrequency Synthesizers
ADF4111BCPĐa phương tiệnFrequency Synthesizers