Linh kiện điện tử mục của Thu phát

Tùng điện tửChuyên mụcMô tả
MAX232EĐa phương tiện15kV ESD-Protected, RS-232 Transceivers
MAX232ECPEĐa phương tiện15kV ESD-Protected, RS-232 Transceivers
MAX232ECSEĐa phương tiện15kV ESD-Protected, RS-232 Transceivers
MAX232ECWEĐa phương tiện15kV ESD-Protected, RS-232 Transceivers
MAX232EEPEĐa phương tiện15kV ESD-Protected, RS-232 Transceivers
MAX232EESEĐa phương tiện15kV ESD-Protected, RS-232 Transceivers
MAX232EEWEĐa phương tiện15kV ESD-Protected, RS-232 Transceivers
74FCT162952ATPACTĐa phương tiện16-Bit Registered Transceivers
74FCT162952BTPVCTĐa phương tiện16-Bit Registered Transceivers
74FCT162952ETPACTĐa phương tiện16-Bit Registered Transceivers
CY74FCT162952BTPVCĐa phương tiện16-Bit Registered Transceivers
CY74FCT162952ETPVCĐa phương tiện16-Bit Registered Transceivers
CY74FCT162952TĐa phương tiện16-Bit Registered Transceivers
CY74FCT162952TSSOPĐa phương tiện16-Bit Registered Transceivers
74FCT162646ATPACTĐa phương tiện16-Bit Registered Transceivers
74FCT162646ATPVCTĐa phương tiện16-Bit Registered Transceivers
74FCT162646CTPACTĐa phương tiện16-Bit Registered Transceivers
74FCT162646CTPVCTĐa phương tiện16-Bit Registered Transceivers
74FCT162646ETPACTĐa phương tiện16-Bit Registered Transceivers
74FCT162646ETPVCTĐa phương tiện16-Bit Registered Transceivers
CY74FCT162646ATPVCĐa phương tiện16-Bit Registered Transceivers
CY74FCT162646CTPVCĐa phương tiện16-Bit Registered Transceivers
CY74FCT162646ETPVCĐa phương tiện16-Bit Registered Transceivers
CY74FCT162646TĐa phương tiện16-Bit Registered Transceivers
CY74FCT162646TSSOPĐa phương tiện16-Bit Registered Transceivers
CY74FCT162646TTSSOPĐa phương tiện16-Bit Registered Transceivers
MAX3050Đa phương tiệnFault-Protected, 2Mbps, Supply Current Transceivers
MAX3050ASAĐa phương tiệnFault-Protected, 2Mbps, Supply Current Transceivers
MAX3050-MAX3057Đa phương tiệnFault-Protected, 2Mbps, Supply Current Transceivers
MAX3054Đa phương tiệnFault-Protected/Tolerant Transceivers In-Car Applications