Linh kiện điện tử mục của VCR ứng dụng

Tùng điện tửChuyên mụcMô tả
PGT20405Đa phương tiệnDFB/EA Laser Module Gb/s Applications
MAX3054Đa phương tiệnFault-Protected/Tolerant Transceivers In-Car Applications
MAX3054ASDĐa phương tiệnFault-Protected/Tolerant Transceivers In-Car Applications
MAX3055ASDĐa phương tiệnFault-Protected/Tolerant Transceivers In-Car Applications
MAX3056ASDĐa phương tiệnFault-Protected/Tolerant Transceivers In-Car Applications
BAT54CSMĐa phương tiệnSCHOTTKY DIODE HERMETIC CERAMIC SURFACE MOUNT PACKAGE HIGH RELIABILITY APPLICATIONS
HN8050Đa phương tiệnSilicon Epitaxial Planar Transistor switching amplifier applications
HN8050CĐa phương tiệnSilicon Epitaxial Planar Transistor switching amplifier applications
HN8050DĐa phương tiệnSilicon Epitaxial Planar Transistor switching amplifier applications
TIP42CĐa phương tiệnMedium Power Linear Switching Applications
IRF130SMDĐa phương tiệnN-CHANNEL POWER MOSFET HI.REL APPLICATIONS
IRF9130SMDĐa phương tiệnP-CHANNEL POWER MOSFET HI.REL APPLICATIONS
IRF9530-220MĐa phương tiệnP-CHANNEL POWER MOSFET HI.REL APPLICATIONS
IRF9530SĐa phương tiệnP-CHANNEL POWER MOSFET HI.REL APPLICATIONS
IRF9530SMDĐa phương tiệnP-CHANNEL POWER MOSFET HI.REL APPLICATIONS
2SA1013Đa phương tiệnTRANSISTOR (COLOR VERT. DEFELCTION OUTPUT APPLICATIONS)
2SA1015LĐa phương tiệnTRANSISTOR (AUDIO FREQUENCY AMPLIFIER APPLICATIONS)
2SA1016Đa phương tiệnHigh-Voltage Low-Noise Applications
2SA1016KĐa phương tiệnHigh-Voltage Low-Noise Applications
2SA1020Đa phương tiệnTRANSISTOR (POWER AMPLIFIER APPLICATIONS)
2SA1048Đa phương tiệnTRANSISTOR (AUDIO FREQUENCY AMPLIFIER APPLICATIONS)
2SA1048LĐa phương tiệnTRANSISTOR (AUDIO FREQUENCY AMPLIFIER APPLICATIONS)
2SA1049Đa phương tiệnTRANSISTOR (AUDIO FREQUENCY AMPLIFIER APPLICATIONS)
2SA1091Đa phương tiệnTRANSISTOR (HIGH VOLTAGE CONTROL APPLICATIONS PLASMA DISPLAY, NIXIE TUBE DRIVER, CATHODE TUBE BRIGHTNESS CONTROL)
2SA1145Đa phương tiệnTRANSISTOR (AUDIO FREQUENCY AMPLIFIER APPLICATIONS)
2SA1150Đa phương tiệnTRANSISTOR FREQUENCY AMPLIFIER APPLICATIONS)
2SA1160Đa phương tiệnTRANSISTOR (STROBE FLASH, MEDIUM POWER AMPLIFIER APPLICATIONS)
2SA1162Đa phương tiệnTRANSISTOR (AUDIO FREQUENCY GENERAL PURPOSE AMPLIFIER APPLICATIONS)
2SA1163Đa phương tiệnTRANSISTOR (AUDIO FREQUENCY GENERAL PURPOSE AMPUFIER APPLICATIONS)
2SA1177Đa phương tiệnApplications