Linh kiện điện tử mục của Hạt nhân tổ chức sự kiện dò

Tùng điện tửChuyên mụcMô tả
GA102ASSPSCRs Nuclear Radiation Resistant, Planar
GA100ASSPSCRs Nuclear Radiation Resistant, Planar
HSN-1000FASSPNuclear Event Detector
HSN-2000ASSPNuclear Event Detector
HSN-2000FASSPNuclear Event Detector
HSN-3000ASSPNuclear Event Detector
HSN-3000FASSPNuclear Event Detector
HSN-500ASSPNuclear Event Detector
HSN-500FASSPNuclear Event Detector
GA101ASSPSCRs Nuclear Radiation Resistant, Planar
HSN-1000LASSPNuclear Event Detector
HSN-2000LASSPNuclear Event Detector
HSN-3000LASSPNuclear Event Detector
HSN-500LASSPNuclear Event Detector
HSN-1000ASSPNuclear Event Detector