Linh kiện điện tử mục của Đăng ký DIMM

Tùng điện tửChuyên mụcMô tả
74FCT162952ATPACTBộ nhớ16-Bit Registered Transceivers
74FCT162952BTPVCTBộ nhớ16-Bit Registered Transceivers
74FCT162952ETPACTBộ nhớ16-Bit Registered Transceivers
CY74FCT162952BTPVCBộ nhớ16-Bit Registered Transceivers
CY74FCT162952ETPVCBộ nhớ16-Bit Registered Transceivers
CY74FCT162952TBộ nhớ16-Bit Registered Transceivers
CY74FCT162952TSSOPBộ nhớ16-Bit Registered Transceivers
74FCT162646ATPACTBộ nhớ16-Bit Registered Transceivers
74FCT162646ATPVCTBộ nhớ16-Bit Registered Transceivers
74FCT162646CTPACTBộ nhớ16-Bit Registered Transceivers
74FCT162646CTPVCTBộ nhớ16-Bit Registered Transceivers
74FCT162646ETPACTBộ nhớ16-Bit Registered Transceivers
74FCT162646ETPVCTBộ nhớ16-Bit Registered Transceivers
CY74FCT162646ATPVCBộ nhớ16-Bit Registered Transceivers
CY74FCT162646CTPVCBộ nhớ16-Bit Registered Transceivers
CY74FCT162646ETPVCBộ nhớ16-Bit Registered Transceivers
CY74FCT162646TBộ nhớ16-Bit Registered Transceivers
CY74FCT162646TSSOPBộ nhớ16-Bit Registered Transceivers
CY74FCT162646TTSSOPBộ nhớ16-Bit Registered Transceivers
74LCX16543Bộ nhớVoltage 16-Bit Registered Transceiver with Tolerant Inputs Outputs
74LCX16543MEABộ nhớVoltage 16-Bit Registered Transceiver with Tolerant Inputs Outputs
74ACTQ16543Bộ nhớ16-Bit Registered Transceiver with 3-STATE Outputs
74ACTQ16543MTDBộ nhớ16-Bit Registered Transceiver with 3-STATE Outputs
74ACTQ16543SSCBộ nhớ16-Bit Registered Transceiver with 3-STATE Outputs
74ACTQ543Bộ nhớQuiet Series Octal Registered Transceiver with 3-STATE Outputs
74ACTQ543QSCBộ nhớQuiet Series Octal Registered Transceiver with 3-STATE Outputs
74ACTQ543SCBộ nhớQuiet Series Octal Registered Transceiver with 3-STATE Outputs
74ACTQ543SPCBộ nhớQuiet Series Octal Registered Transceiver with 3-STATE Outputs
74ACTQ544Bộ nhớQuiet Series Octal Registered Transceiver with 3-STATE Outputs
74ALVC162334ABộ nhớ16-bit registered driver with inverted register enable 30ohm termination resistors 3-State