Linh kiện điện tử mục của Đồng bộ

Tùng điện tửChuyên mụcMô tả
ADS4616A4ABộ nhớSynchronous DRAM(512K Banks)
ADS4616A4A-5Bộ nhớSynchronous DRAM(512K Banks)
ADS4616A4A-6Bộ nhớSynchronous DRAM(512K Banks)
ADS4616A4A-7Bộ nhớSynchronous DRAM(512K Banks)
ADS6608A4ABộ nhớSynchronous DRAM(2M Banks)
ADS6608A4A-75Bộ nhớSynchronous DRAM(2M Banks)
ADS6616A4A-5Bộ nhớSynchronous DRAM(1M Banks)
ADS6616A4A-6Bộ nhớSynchronous DRAM(1M Banks)
ADS6616A4A-7Bộ nhớSynchronous DRAM(1M Banks)
ADS6616A4A-7.5Bộ nhớSynchronous DRAM(1M Banks)
ADS6632A4ABộ nhớSynchronous DRAM(512K Banks)
ADS6632A4A-5Bộ nhớSynchronous DRAM(512K Banks)
ADS6632A4A-5.5Bộ nhớSynchronous DRAM(512K Banks)
ADS6632A4A-6Bộ nhớSynchronous DRAM(512K Banks)
ADS7608A4ABộ nhớSynchronous DRAM(4M Banks)
ADS7608A4A-5Bộ nhớSynchronous DRAM(4M Banks)
ADS7608A4A-55Bộ nhớSynchronous DRAM(4M Banks)
ADS7608A4A-6Bộ nhớSynchronous DRAM(4M Banks)
ADS7608A4A-7Bộ nhớSynchronous DRAM(4M Banks)
ADS7608A4A-75Bộ nhớSynchronous DRAM(4M Banks)
ADS7616A4ABộ nhớSynchronous DRAM(2M Banks)
ADS7616A4A-55Bộ nhớSynchronous DRAM(2M Banks)
ADS7616A4A-6Bộ nhớSynchronous DRAM(2M Banks)
ADS7616A4A-7Bộ nhớSynchronous DRAM(2M Banks)
IS42S16100C1Bộ nhớ512K Words Bits Banks (16-MBIT) SYNCHRONOUS DYNAMIC
IS42S16100C1-5TBộ nhớ512K Words Bits Banks (16-MBIT) SYNCHRONOUS DYNAMIC
IS42S16100C1-5TLBộ nhớ512K Words Bits Banks (16-MBIT) SYNCHRONOUS DYNAMIC
IS42S16100C1-6TBộ nhớ512K Words Bits Banks (16-MBIT) SYNCHRONOUS DYNAMIC
IS42S16100C1-6TLBộ nhớ512K Words Bits Banks (16-MBIT) SYNCHRONOUS DYNAMIC
IS42S16100C1-7TBộ nhớ512K Words Bits Banks (16-MBIT) SYNCHRONOUS DYNAMIC