Linh kiện điện tử mục của 1024 Mb

Tùng điện tửChuyên mụcMô tả
AD5235Bộ nhớNonvolatile Memory, Dual 1024 Position Digital Potentiometers
AD5235BRU25Bộ nhớNonvolatile Memory, Dual 1024 Position Digital Potentiometers
AD5235BRU250Bộ nhớNonvolatile Memory, Dual 1024 Position Digital Potentiometers
IDT72201L20JBộ nhớCMOS SyncFIFOO 1024 2048 4096
IDT72201L20JBBộ nhớCMOS SyncFIFOO 1024 2048 4096
IDT72211L20JBộ nhớCMOS SyncFIFOO 1024 2048 4096
IDT72211L20JBBộ nhớCMOS SyncFIFOO 1024 2048 4096
IDT72221L20JBộ nhớCMOS SyncFIFOO 1024 2048 4096
IDT72221L20JBBộ nhớCMOS SyncFIFOO 1024 2048 4096
IDT72421L20JBộ nhớCMOS SyncFIFOO 1024 2048 4096
IDT72421L20JBBộ nhớCMOS SyncFIFOO 1024 2048 4096
M5M4V16169DRT-10Bộ nhớ16MCDRAM:16M(1M-WORD 16-BIT) CACHED DRAM WITH (1024-WORD 16-BIT) SRAM
M5M4V16169DRT-15Bộ nhớ16MCDRAM:16M(1M-WORD 16-BIT) CACHED DRAM WITH (1024-WORD 16-BIT) SRAM
M5M4V16169DRT-7Bộ nhớ16MCDRAM:16M(1M-WORD 16-BIT) CACHED DRAM WITH (1024-WORD 16-BIT) SRAM
M5M4V16169DRT-8Bộ nhớ16MCDRAM:16M(1M-WORD 16-BIT) CACHED DRAM WITH (1024-WORD 16-BIT) SRAM
M5M4V16169DTPBộ nhớ16MCDRAM:16M(1M-WORD 16-BIT) CACHED DRAM WITH (1024-WORD 16-BIT) SRAM
NM93C46Bộ nhớ1024-Bit Serial CMOS EEPROM (MICROWIRE Synchronous
PCF8594C-2Bộ nhớ1024 8-bit CMOS EEPROMs with I2C-bus interface
PCF8594C-2PBộ nhớ1024 8-bit CMOS EEPROMs with I2C-bus interface
PCF8594C-2TBộ nhớ1024 8-bit CMOS EEPROMs with I2C-bus interface
PCF8598C-2Bộ nhớ1024 8-bit CMOS EEPROMs with I2C-bus interface
PCF8598C-2PBộ nhớ1024 8-bit CMOS EEPROMs with I2C-bus interface
PCF8598C-2P02Bộ nhớ1024 8-bit CMOS EEPROM with I2C-bus interface
PCF8598C-2TBộ nhớ1024 8-bit CMOS EEPROMs with I2C-bus interface
PCF8598C-2T02Bộ nhớ1024 8-bit CMOS EEPROM with I2C-bus interface
Q67100-H3230Bộ nhớ8/16 Kbit 1024/2048 Serial CMOS EEPROMs, Synchronous 2-Wire
SLA24C08-DBộ nhớ8/16 Kbit 1024/2048 Serial CMOS EEPROMs, Synchronous 2-Wire
SLA24C08-DPBộ nhớ8/16 Kbit 1024/2048 Serial CMOS EEPROMs, Synchronous 2-Wire Page Protection Mode
SLA24C08-D-3Bộ nhớ8/16 Kbit 1024/2048 Serial CMOS EEPROMs, Synchronous 2-Wire
SLA24C08-D-3PBộ nhớ8/16 Kbit 1024/2048 Serial CMOS EEPROMs, Synchronous 2-Wire Page Protection Mode