Linh kiện điện tử mục của 8 Kbit

Tùng điện tửChuyên mụcMô tả
DS2505Bộ nhớ16-kbit Add-Only Memory
DS2505PBộ nhớ16-kbit Add-Only Memory
DS2505PTBộ nhớ16-kbit Add-Only Memory
DS2505PTRBộ nhớ16-kbit Add-Only Memory
DS2505TBộ nhớ16-kbit Add-Only Memory
DS2505TRBộ nhớ16-kbit Add-Only Memory
DS2506Bộ nhớ64-kbit Add-Only Memory
DS2506SBộ nhớ64-kbit Add-Only Memory
24C08Bộ nhớKbit Serial EEPROM with User-Defined Block Write Protection
M24C64Bộ nhớ64/32 Kbit Serial EEPROM
M24C64BN1TBộ nhớ64/32 Kbit Serial EEPROM
M24C64BN3TBộ nhớ64/32 Kbit Serial EEPROM
M24C64BN5TBộ nhớ64/32 Kbit Serial EEPROM
M24C64BN6TBộ nhớ64/32 Kbit Serial EEPROM
M24C64DW1TBộ nhớ64/32 Kbit Serial EEPROM
M24C64DW3TBộ nhớ64/32 Kbit Serial EEPROM
M24C08WBN1TBộ nhớ16/8/4/2/1 Kbit Serial EEPROM
M24C08WBN3TBộ nhớ16/8/4/2/1 Kbit Serial EEPROM
M24C08WBN6TBộ nhớ16/8/4/2/1 Kbit Serial EEPROM
M24C08WDW1TBộ nhớ16/8/4/2/1 Kbit Serial EEPROM
M24C08WDW3TBộ nhớ16/8/4/2/1 Kbit Serial EEPROM
M24C08WDW6TBộ nhớ16/8/4/2/1 Kbit Serial EEPROM
M24C08WEA1TBộ nhớ16/8/4/2/1 Kbit Serial EEPROM
M24C08WEA3TBộ nhớ16/8/4/2/1 Kbit Serial EEPROM
M24C08WEA6TBộ nhớ16/8/4/2/1 Kbit Serial EEPROM
M24C08WMN1TBộ nhớ16/8/4/2/1 Kbit Serial EEPROM
M24C08WMN3TBộ nhớ16/8/4/2/1 Kbit Serial EEPROM
M24C08WMN6TBộ nhớ16/8/4/2/1 Kbit Serial EEPROM
24C04Bộ nhớKbit Serial EEPROM with User-Defined Block Write Protection
M24C04Bộ nhớ16/8/4/2/1 Kbit Serial EEPROM