Linh kiện điện tử mục của EEPROM

Tùng điện tửChuyên mụcMô tả
93C46Bộ nhớBit/1K 5.0V CMOS Serial EEPROM
93C46ABộ nhớMicrowire Compatible Serial EEPROM
93C46BBộ nhớ5.0V Microwire Serial EEPROM
93C46B-EPBộ nhớ5.0V Microwire Serial EEPROM
93C46B-ESMBộ nhớ5.0V Microwire Serial EEPROM
93C46B-ESNBộ nhớ5.0V Microwire Serial EEPROM
93C46B-ESTBộ nhớ5.0V Microwire Serial EEPROM
93C46B-IPBộ nhớ5.0V Microwire Serial EEPROM
93C46B-ISMBộ nhớ5.0V Microwire Serial EEPROM
93C46B-ISNBộ nhớ5.0V Microwire Serial EEPROM
93C46B-ISTBộ nhớ5.0V Microwire Serial EEPROM
93C46B-PBộ nhớ5.0V Microwire Serial EEPROM
93C46B-SMBộ nhớ5.0V Microwire Serial EEPROM
93C46B-SNBộ nhớ5.0V Microwire Serial EEPROM
93C46B-STBộ nhớ5.0V Microwire Serial EEPROM
93C46CBộ nhớMicrowire Compatible Serial EEPROM
93C46-EJBộ nhớBit/1K 5.0V CMOS Serial EEPROM
93C46-EPBộ nhớBit/1K 5.0V CMOS Serial EEPROM
93C46-ESMBộ nhớBit/1K 5.0V CMOS Serial EEPROM
93C46-ESNBộ nhớBit/1K 5.0V CMOS Serial EEPROM
93C46-IJBộ nhớBit/1K 5.0V CMOS Serial EEPROM
93C46-IPBộ nhớBit/1K 5.0V CMOS Serial EEPROM
93C46-ISMBộ nhớBit/1K 5.0V CMOS Serial EEPROM
93C46-ISNBộ nhớBit/1K 5.0V CMOS Serial EEPROM
93C46-JBộ nhớBit/1K 5.0V CMOS Serial EEPROM
93C46-PBộ nhớBit/1K 5.0V CMOS Serial EEPROM
93C46-SMBộ nhớBit/1K 5.0V CMOS Serial EEPROM
93C46-SNBộ nhớBit/1K 5.0V CMOS Serial EEPROM
AT93C46ABộ nhớ3-Wire Serial EEPROM
AT93C46A-10PCBộ nhớ3-Wire Serial EEPROM