Linh kiện điện tử mục của EPROM

Tùng điện tửChuyên mụcMô tả
M2732ABộ nhớNMOS EPROM
2764ABộ nhớEPROM
M2764ABộ nhớNMOS EPROM
M2764A-2F1Bộ nhớNMOS EPROM
M2764A-3F1Bộ nhớNMOS EPROM
NTE2764Bộ nhớIntegrated Circuit NMOS, Erasable EPROM, 200ns
27C4001Bộ nhớMbit 512Kb EPROM EPROM
M27C4001Bộ nhớMbit 512Kb EPROM EPROM
M27C4001-10B1Bộ nhớMbit 512Kb EPROM EPROM
M27C4001-10B1TRBộ nhớMbit 512Kb EPROM EPROM
M27C4001-10B1XBộ nhớMbit 512Kb EPROM EPROM
M27C4001-10B6TRBộ nhớMbit 512Kb EPROM EPROM
M27C4001-10B6XBộ nhớMbit 512Kb EPROM EPROM
M27C4001-10C1TRBộ nhớMbit 512Kb EPROM EPROM
M27C4001-10C1XBộ nhớMbit 512Kb EPROM EPROM
M27C4001-10C6TRBộ nhớMbit 512Kb EPROM EPROM
M27C4001-10C6XBộ nhớMbit 512Kb EPROM EPROM
M27C4001-10F1TRBộ nhớMbit 512Kb EPROM EPROM
M27C4001-10F1XBộ nhớMbit 512Kb EPROM EPROM
M27C4001-10F6TRBộ nhớMbit 512Kb EPROM EPROM
M27C4001-10F6XBộ nhớMbit 512Kb EPROM EPROM
M27C4001-10L1TRBộ nhớMbit 512Kb EPROM EPROM
M27C4001-10L1XBộ nhớMbit 512Kb EPROM EPROM
M27C4001-10L6TRBộ nhớMbit 512Kb EPROM EPROM
M27C4001-10L6XBộ nhớMbit 512Kb EPROM EPROM
M27C4001-10N1TRBộ nhớMbit 512Kb EPROM EPROM
M27C4001-10N1XBộ nhớMbit 512Kb EPROM EPROM
M27C4001-10N6TRBộ nhớMbit 512Kb EPROM EPROM
M27C4001-10N6XBộ nhớMbit 512Kb EPROM EPROM
M27C4001-10XB1TRBộ nhớMbit 512Kb EPROM EPROM