Linh kiện điện tử mục của FIFO

Tùng điện tửChuyên mụcMô tả
TL16C552Bộ nhớDUAL ASYCHRONOUS COMMUNICATIONS ELEMENT WITH FIFO
TL16C552ABộ nhớDUAL ASYNCHRONOUS COMMUNICATIONS ELEMENT WITH FIFO
TL16C552AFNBộ nhớDUAL ASYNCHRONOUS COMMUNICATIONS ELEMENT WITH FIFO
TL16C552AHVBộ nhớDUAL ASYNCHRONOUS COMMUNICATIONS ELEMENT WITH FIFO
TL16C552AMBộ nhớDUAL ASYNCHRONOUS COMMUNICATIONS ELEMENT WITH FIFO
TL16C552AMFNBộ nhớDUAL ASYNCHRONOUS COMMUNICATIONS ELEMENT WITH FIFO
TL16C552AMHVBộ nhớDUAL ASYNCHRONOUS COMMUNICATIONS ELEMENT WITH FIFO
TL16C552AMPNBộ nhớDUAL ASYNCHRONOUS COMMUNICATIONS ELEMENT WITH FIFO
TL16C552APNBộ nhớDUAL ASYNCHRONOUS COMMUNICATIONS ELEMENT WITH FIFO
TL16C552FNBộ nhớDUAL ASYCHRONOUS COMMUNICATIONS ELEMENT WITH FIFO
TL16C752Bộ nhớ3.3-V DUAL UART WITH 64-BYTE FIFO
TL16C752BBộ nhớ3.3-V DUAL UART WITH 64-BYTE FIFO
TL16C754Bộ nhớQUAD UART WITH 64-BYTE FIFO
TL16C754BBộ nhớQUAD UART WITH 64-BYTE FIFO
TL16C754BFNBộ nhớQUAD UART WITH 64-BYTE FIFO
TL16C754BPNBộ nhớQUAD UART WITH 64-BYTE FIFO
TL16C754FNBộ nhớQUAD UART WITH 64-BYTE FIFO
TL16C754PNBộ nhớQUAD UART WITH 64-BYTE FIFO
MAX1020Bộ nhớ10-Bit, Multichannel ADCs/DACs with FIFO, Temperature Sensing, GPIO Ports
MAX1020BETXBộ nhớ10-Bit, Multichannel ADCs/DACs with FIFO, Temperature Sensing, GPIO Ports
MAX1021Bộ nhớ10-Bit, Multichannel ADCs/DACs with FIFO, Temperature Sensing, GPIO Ports
MAX1021BETXBộ nhớ10-Bit, Multichannel ADCs/DACs with FIFO, Temperature Sensing, GPIO Ports
MAX1022Bộ nhớ10-Bit, Multichannel ADCs/DACs with FIFO, Temperature Sensing, GPIO Ports
MAX1022BETXBộ nhớ10-Bit, Multichannel ADCs/DACs with FIFO, Temperature Sensing, GPIO Ports
MAX1023Bộ nhớ10-Bit, Multichannel ADCs/DACs with FIFO, Temperature Sensing, GPIO Ports
MAX1023BETXBộ nhớ10-Bit, Multichannel ADCs/DACs with FIFO, Temperature Sensing, GPIO Ports
MAX1057Bộ nhớ10-Bit, Multichannel ADCs/DACs with FIFO, Temperature Sensing, GPIO Ports
MAX1057BETMBộ nhớ10-Bit, Multichannel ADCs/DACs with FIFO, Temperature Sensing, GPIO Ports
MAX1058Bộ nhớ10-Bit, Multichannel ADCs/DACs with FIFO, Temperature Sensing, GPIO Ports
MAX1058BETMBộ nhớ10-Bit, Multichannel ADCs/DACs with FIFO, Temperature Sensing, GPIO Ports