Linh kiện điện tử mục của Low Power

Tùng điện tửChuyên mụcMô tả
GAL20V8ZBộ nhớZero Power E2CMOS
GAL20V8Z-12QJBộ nhớZero Power E2CMOS
GAL20V8Z-12QPBộ nhớZero Power E2CMOS
GAL20V8Z-15QJBộ nhớZero Power E2CMOS
GAL20V8Z-15QPBộ nhớZero Power E2CMOS
GAL20V8ZD-12QJBộ nhớZero Power E2CMOS
GAL20V8ZD-12QPBộ nhớZero Power E2CMOS
GAL20V8ZD-15QJBộ nhớZero Power E2CMOS
GAL20V8ZD-15QPBộ nhớZero Power E2CMOS
SBH92344G-FSANBộ nhớHigh Power BIDI Optical Standard Module 1550 Emitting, 1310 Receiving
SBH92344N-FSANBộ nhớHigh Power BIDI Optical Standard Module 1550 Emitting, 1310 Receiving
SBH92344P-FSANBộ nhớHigh Power BIDI Optical Standard Module 1550 Emitting, 1310 Receiving
SBH92344Z-FSANBộ nhớHigh Power BIDI Optical Standard Module 1550 Emitting, 1310 Receiving
MAX6803Bộ nhớ4-Pin, Low-Power Reset Circuits with Manual Reset
MAX6803USD-TBộ nhớ4-Pin, Low-Power Reset Circuits with Manual Reset
MAX6804USD-TBộ nhớ4-Pin, Low-Power Reset Circuits with Manual Reset
MAX6805USD-TBộ nhớ4-Pin, Low-Power Reset Circuits with Manual Reset
NE57811Bộ nhớAdvanced memory termination power with shutdown
NE57811SBộ nhớAdvanced memory termination power with shutdown
TA8256HBộ nhớAUDIO POWER AMPLIFIER
TBP28L22JBộ nhớSTANDARD POWER PROGRAMMABLE READ-ONLY MEMORIES
TBP28L22NBộ nhớSTANDARD POWER PROGRAMMABLE READ-ONLY MEMORIES
2N6295Bộ nhớDARLINGTON COMPLEMENTARY SILICON POWER TRANSISTOR
LM4835Bộ nhớStereo Audio Power Amplifiers with Volume Control Selectable Gain
LM4835MTBộ nhớStereo Audio Power Amplifiers with Volume Control Selectable Gain
LM4835MTEBộ nhớStereo Audio Power Amplifiers with Volume Control Selectable Gain
LM759Bộ nhớPower Operational Amplifiers
LM759CHBộ nhớPower Operational Amplifiers
LM759CPBộ nhớPower Operational Amplifiers
LM759H883Bộ nhớPower Operational Amplifiers