Linh kiện điện tử mục của Mô-đun

Tùng điện tửChuyên mụcMô tả
CM521613Bộ nhớSCR/Diode POW-R-BLOK Modules Amperes/1200-1600 Volts
SP6128ABBộ nhớNon-Isolated DC-DC Modules:3.0Vdc-5.5Vdc 0.9Vdc-3.3Vdc
LXM1598-01Bộ nhớCCFL INVERTER MODULES
P3Z7ACT700WBộ nhớPhase Control Modules (345-800 Amperes/400-3000 Volts)
P2Z9ABA900WBộ nhớPhase Control Modules (345-800 Amperes/400-3000 Volts)
PM400DAS060Bộ nhớUSING INTELLIGENT POWER MODULES
BGY148ABộ nhớamplifier modules
BGY148BBộ nhớamplifier modules
MP02XX280Bộ nhớDual Diode Modules
MP03XX280Bộ nhớDual Diode Modules
MP03XX440Bộ nhớDual Diode Modules
MP02X130Bộ nhớPhase Control Dual SCR/Diode Modules
MP02X130-16Bộ nhớPhase Control Dual SCR/Diode Modules
MP02X130-18Bộ nhớPhase Control Dual SCR/Diode Modules
MP02X130-20Bộ nhớPhase Control Dual SCR/Diode Modules
MP02XX130Bộ nhớDual Diode Modules
MP03XXX130Bộ nhớPhase Control Dual SCR/Diode Modules
MP02X175Bộ nhớPhase Control Dual SCR/Diode Modules
MP02X175-10Bộ nhớPhase Control Dual SCR/Diode Modules
MP02X175-12Bộ nhớPhase Control Dual SCR/Diode Modules
MP02X175-14Bộ nhớPhase Control Dual SCR/Diode Modules
MP02X175-16Bộ nhớPhase Control Dual SCR/Diode Modules
MP02XX175Bộ nhớDual Diode Modules
MP03XXX175Bộ nhớPhase Control Dual SCR/Diode Modules
MHW5185BBộ nhớHigh Ouput Doubler 450/550 CATV Amplifier Modules
VI-RAMBộ nhớRipple Attenuator Modules
VI-RAM-C1Bộ nhớRipple Attenuator Modules
VI-RAM-C2Bộ nhớRipple Attenuator Modules
VI-RAM-E1Bộ nhớRipple Attenuator Modules
VI-RAM-E2Bộ nhớRipple Attenuator Modules