Linh kiện điện tử mục của Mask ROM

Tùng điện tửChuyên mụcMô tả
MX23C8000Bộ nhớ8M-BIT CMOS MASK
MX23C8000MC-10Bộ nhớ8M-BIT CMOS MASK
MX23C8000MC-12Bộ nhớ8M-BIT CMOS MASK
MX23C8000MC-15Bộ nhớ8M-BIT CMOS MASK
MX23C8000MC-20Bộ nhớ8M-BIT CMOS MASK
MX23C8000PC-10Bộ nhớ8M-BIT CMOS MASK
MX23C8000PC-12Bộ nhớ8M-BIT CMOS MASK
MX23C8000PC-15Bộ nhớ8M-BIT CMOS MASK
MX23C8000PC-20Bộ nhớ8M-BIT CMOS MASK
MX23C8000QC-10Bộ nhớ8M-BIT CMOS MASK
MX23C8000QC-12Bộ nhớ8M-BIT CMOS MASK
MX23C8000QC-15Bộ nhớ8M-BIT CMOS MASK
MX23C8000QC-20Bộ nhớ8M-BIT CMOS MASK
MX23C8000TC-10Bộ nhớ8M-BIT CMOS MASK
MX23C8000TC-12Bộ nhớ8M-BIT CMOS MASK
MX23C8000TC-15Bộ nhớ8M-BIT CMOS MASK
MX23C8000TC-20Bộ nhớ8M-BIT CMOS MASK
KM23C4100DETBộ nhớ4M-Bit (512Kx8 /256Kx16) CMOS MASK
KM23C4100DTBộ nhớ4M-Bit (512Kx8 /256Kx16) CMOS MASK
LC372100PMBộ nhớ(262144 words bits) Mask Internal Clocked Silicon Gate
LC372100PM-10LVBộ nhớ(262144 words bits) Mask Internal Clocked Silicon Gate
LC372100PM-20LVBộ nhớ(262144 words bits) Mask Internal Clocked Silicon Gate
LC372100PPBộ nhớ(262144 words bits) Mask Internal Clocked Silicon Gate
LC372100PP-10LVBộ nhớ(262144 words bits) Mask Internal Clocked Silicon Gate
LC372100PP-20LVBộ nhớ(262144 words bits) Mask Internal Clocked Silicon Gate
LC372100PTBộ nhớ(262144 words bits) Mask Internal Clocked Silicon Gate
LC372100PT-10LVBộ nhớ(262144 words bits) Mask Internal Clocked Silicon Gate
LC372100PT-20LVBộ nhớ(262144 words bits) Mask Internal Clocked Silicon Gate
MSM531601DBộ nhớ2,097,152-Word 8-Bit Mask
MSM6650Bộ nhớInternal Mask Voice Synthesis Internal One-Time-Programmable Voice Synthesis External Drive Voice Synthesis