Linh kiện điện tử mục của Micro DIMM

Tùng điện tửChuyên mụcMô tả
ADS7816Bộ nhớ12-Bit High Speed Micro Power Sampling ANALOG-TO-DIGITAL CONVERTER
ADS7816BBộ nhớ12-Bit High Speed Micro Power Sampling ANALOG-TO-DIGITAL CONVERTER
ADS7816CBộ nhớ12-Bit High Speed Micro Power Sampling ANALOG-TO-DIGITAL CONVERTER
ADS7817BBộ nhớ12-Bit Differential Input Micro Power Sampling ANALOG-TO-DIGITAL CONVERTER
ADS7817CBộ nhớ12-Bit Differential Input Micro Power Sampling ANALOG-TO-DIGITAL CONVERTER
2SB1067Bộ nhớTRANSISTOR (MICRO NOTER DRIVE, HAMMER DRIVE, SWITCHING, POWER AMPLIFIER APPLICATIONS)
2SD1140Bộ nhớEPITAXIAL TYPE (MICRO MOTOR DRIVE, HAMMER DRIVE, SWITCHING, POWER AMPLIFIER APPLICATIONS)
MT8885Bộ nhớIntegrated DTMFTransceiver with Power Down Adaptive Micro Interface
MT8885AEBộ nhớIntegrated DTMFTransceiver with Power Down Adaptive Micro Interface
MT8885ANBộ nhớIntegrated DTMFTransceiver with Power Down Adaptive Micro Interface
MT8885APBộ nhớIntegrated DTMFTransceiver with Power Down Adaptive Micro Interface
MT8888Bộ nhớIntegrated DTMFTransceiver with Intel Micro Interface
MT8888CBộ nhớIntegrated DTMFTransceiver with Intel Micro Interface
MT8888CCBộ nhớIntegrated DTMFTransceiver with Intel Micro Interface
MT8888CC-1Bộ nhớIntegrated DTMFTransceiver with Intel Micro Interface
MT8888CEBộ nhớIntegrated DTMFTransceiver with Intel Micro Interface
MT8888CE-1Bộ nhớIntegrated DTMFTransceiver with Intel Micro Interface
MT8888CNBộ nhớIntegrated DTMF Transceiver with Intel Micro Interface
MT8888CN-1Bộ nhớIntegrated DTMFTransceiver with Intel Micro Interface
MT8888CPBộ nhớIntegrated DTMF Transceiver with Intel Micro Interface
MT8888CSBộ nhớIntegrated DTMFTransceiver with Intel Micro Interface
MT8888CS-1Bộ nhớIntegrated DTMFTransceiver with Intel Micro Interface
MT8889CBộ nhớIntegrated DTMFTransceiver with Adaptive Micro Interface
MT8889CCBộ nhớIntegrated DTMFTransceiver with Adaptive Micro Interface
MT8889CC-1Bộ nhớIntegrated DTMFTransceiver with Adaptive Micro Interface
MT8889CEBộ nhớIntegrated DTMFTransceiver with Adaptive Micro Interface
MT8889CE-1Bộ nhớIntegrated DTMFTransceiver with Adaptive Micro Interface
MT8889CNBộ nhớIntegrated DTMFTransceiver with Adaptive Micro Interface
MT8889CN-1Bộ nhớIntegrated DTMFTransceiver with Adaptive Micro Interface
MT8889CSBộ nhớIntegrated DTMFTransceiver with Adaptive Micro Interface