Linh kiện điện tử mục của NAND Flash

Tùng điện tửChuyên mụcMô tả
K9F5608D0CBộ nhớNAND Flash Memory
K9F5608D0C-DBộ nhớNAND Flash Memory
K9F5608D0C-HBộ nhớNAND Flash Memory
K9F5608D0C-PBộ nhớNAND Flash Memory
K9F5608D0C-YBộ nhớNAND Flash Memory
K9F5608Q0B-DCB0Bộ nhớNAND Flash Memory
K9F5608Q0B-DIB0Bộ nhớNAND Flash Memory
K9F5608Q0B-HCB0Bộ nhớNAND Flash Memory
K9F5608Q0B-HIB0Bộ nhớNAND Flash Memory
K9F5608Q0CBộ nhớ512Mb/256Mb 1.8V NAND Flash Errata
K9F5608Q0C-DBộ nhớ512Mb/256Mb 1.8V NAND Flash Errata
K9F5608Q0C-DCB0Bộ nhớ512Mb/256Mb 1.8V NAND Flash Errata
K9F5608Q0C-DIB0Bộ nhớ512Mb/256Mb 1.8V NAND Flash Errata
K9F5608Q0C-HBộ nhớ512Mb/256Mb 1.8V NAND Flash Errata
K9F5608Q0C-HCB0Bộ nhớ512Mb/256Mb 1.8V NAND Flash Errata
K9F5608Q0C-HIB0Bộ nhớ512Mb/256Mb 1.8V NAND Flash Errata
K9F5608U0Bộ nhớNAND Flash Memory
K9F5608U0ABộ nhớNAND Flash Memory
K9F5608U0A-YCB0Bộ nhớNAND Flash Memory
K9F5608U0A-YIB0Bộ nhớNAND Flash Memory
K9F5608U0BBộ nhớNAND Flash Memory
K9F5608U0B-DCB0Bộ nhớNAND Flash Memory
K9F5608U0B-DIB0Bộ nhớNAND Flash Memory
K9F5608U0B-FCB0Bộ nhớNAND Flash Memory
K9F5608U0B-FIB0Bộ nhớNAND Flash Memory
K9F5608U0B-HCB0Bộ nhớNAND Flash Memory
K9F5608U0B-HIB0Bộ nhớNAND Flash Memory
K9F5608U0B-PCB0Bộ nhớNAND Flash Memory
K9F5608U0B-PIB0Bộ nhớNAND Flash Memory
K9F5608U0B-VCB0Bộ nhớNAND Flash Memory