Linh kiện điện tử mục của NOR Flash

Tùng điện tửChuyên mụcMô tả
M29W640DBộ nhớFLASH HIGH DENSITY CONSUMER
M29W640DBBộ nhớMbit Boot Block Supply Flash Memory
M29W640DB70N1EBộ nhớMbit Boot Block Supply Flash Memory
M29W640DB70N1FBộ nhớMbit Boot Block Supply Flash Memory
M29W640DB70N1TBộ nhớMbit Boot Block Supply Flash Memory
M29W640DB70N6EBộ nhớMbit Boot Block Supply Flash Memory
M29W640DB70N6FBộ nhớMbit Boot Block Supply Flash Memory
M29W640DB70N6TBộ nhớMbit Boot Block Supply Flash Memory
M29W640DB70ZA1EBộ nhớMbit Boot Block Supply Flash Memory
M29W640DB70ZA1FBộ nhớMbit Boot Block Supply Flash Memory
M29W640DB70ZA1TBộ nhớMbit Boot Block Supply Flash Memory
M29W640DB70ZA6EBộ nhớMbit Boot Block Supply Flash Memory
M29W640DB70ZA6FBộ nhớMbit Boot Block Supply Flash Memory
M29W640DB70ZA6TBộ nhớMbit Boot Block Supply Flash Memory
M29W640DB90N1EBộ nhớMbit Boot Block Supply Flash Memory
M29W640DB90N1FBộ nhớMbit Boot Block Supply Flash Memory
M29W640DB90N1TBộ nhớMbit Boot Block Supply Flash Memory
M29W640DB90N6EBộ nhớMbit Boot Block Supply Flash Memory
M29W640DB90N6FBộ nhớMbit Boot Block Supply Flash Memory
M29W640DB90N6TBộ nhớMbit Boot Block Supply Flash Memory
M29W640DB90ZA1EBộ nhớMbit Boot Block Supply Flash Memory
M29W640DB90ZA1FBộ nhớMbit Boot Block Supply Flash Memory
M29W640DB90ZA1TBộ nhớMbit Boot Block Supply Flash Memory
M29W640DB90ZA6EBộ nhớMbit Boot Block Supply Flash Memory
M29W640DB90ZA6FBộ nhớMbit Boot Block Supply Flash Memory
M29W640DB90ZA6TBộ nhớMbit Boot Block Supply Flash Memory
M29W640DTBộ nhớMbit Boot Block Supply Flash Memory
M29W640DT70N1EBộ nhớMbit Boot Block Supply Flash Memory
M29W640DT70N1FBộ nhớMbit Boot Block Supply Flash Memory
M29W640DT70N1TBộ nhớMbit Boot Block Supply Flash Memory