Linh kiện điện tử mục của PROM

Tùng điện tửChuyên mụcMô tả
NTE2732ABộ nhớIntegrated Circuit NMOS Erasable PROM
X24645Bộ nhớAdvanced 2-Wire Serial PROM with Block Lock Protection
X24645PBộ nhớAdvanced 2-Wire Serial PROM with Block Lock Protection
X24645P-2.7Bộ nhớAdvanced 2-Wire Serial PROM with Block Lock Protection
X24645PIBộ nhớAdvanced 2-Wire Serial PROM with Block Lock Protection
X24645PI-2.7Bộ nhớAdvanced 2-Wire Serial PROM with Block Lock Protection
X24645PMBộ nhớAdvanced 2-Wire Serial PROM with Block Lock Protection
X24645PM-2.7Bộ nhớAdvanced 2-Wire Serial PROM with Block Lock Protection
X24645SBộ nhớAdvanced 2-Wire Serial PROM with Block Lock Protection
X24645S-2.7Bộ nhớAdvanced 2-Wire Serial PROM with Block Lock Protection
X24645S8Bộ nhớAdvanced 2-Wire Serial PROM with Block Lock Protection
X24645S8-2.7Bộ nhớAdvanced 2-Wire Serial PROM with Block Lock Protection
X24645S8IBộ nhớAdvanced 2-Wire Serial PROM with Block Lock Protection
X24645S8I-2.7Bộ nhớAdvanced 2-Wire Serial PROM with Block Lock Protection
X24645S8MBộ nhớAdvanced 2-Wire Serial PROM with Block Lock Protection
X24645S8M-2.7Bộ nhớAdvanced 2-Wire Serial PROM with Block Lock Protection
X24645SIBộ nhớAdvanced 2-Wire Serial PROM with Block Lock Protection
X24645SI-2.7Bộ nhớAdvanced 2-Wire Serial PROM with Block Lock Protection
X24645SMBộ nhớAdvanced 2-Wire Serial PROM with Block Lock Protection
X24645SM-2.7Bộ nhớAdvanced 2-Wire Serial PROM with Block Lock Protection
X24645VBộ nhớAdvanced 2-Wire Serial PROM with Block Lock Protection
X24645V-2.7Bộ nhớAdvanced 2-Wire Serial PROM with Block Lock Protection
X24645VIBộ nhớAdvanced 2-Wire Serial PROM with Block Lock Protection
X24645VI-2.7Bộ nhớAdvanced 2-Wire Serial PROM with Block Lock Protection
X24645VMBộ nhớAdvanced 2-Wire Serial PROM with Block Lock Protection
X24645VM-2.7Bộ nhớAdvanced 2-Wire Serial PROM with Block Lock Protection
DM74S473Bộ nhớ4096-Bit PROM
DM74S473AJBộ nhớ4096-Bit PROM
DM74S473ANBộ nhớ4096-Bit PROM
DM74S473AVBộ nhớ4096-Bit PROM