Linh kiện điện tử mục của Pagemode

Tùng điện tửChuyên mụcMô tả
MX29L1611Bộ nhớ16M-BIT 8/1M CMOS SINGLE VOLTAGE PAGEMODE FLASH EEPROM
MX29L1611MC-10Bộ nhớ16M-BIT 8/1M CMOS SINGLE VOLTAGE PAGEMODE FLASH EEPROM
MX29L1611MC-12Bộ nhớ16M-BIT 8/1M CMOS SINGLE VOLTAGE PAGEMODE FLASH EEPROM
MX29L1611MC-75Bộ nhớ16M-BIT 8/1M CMOS SINGLE VOLTAGE PAGEMODE FLASH EEPROM
MX29L1611MC-90Bộ nhớ16M-BIT 8/1M CMOS SINGLE VOLTAGE PAGEMODE FLASH EEPROM
MX29L1611TC-10Bộ nhớ16M-BIT 8/1M CMOS SINGLE VOLTAGE PAGEMODE FLASH EEPROM
MX29L1611TC-12Bộ nhớ16M-BIT 8/1M CMOS SINGLE VOLTAGE PAGEMODE FLASH EEPROM
MX29L1611TC-75Bộ nhớ16M-BIT 8/1M CMOS SINGLE VOLTAGE PAGEMODE FLASH EEPROM
MX29L1611TC-90Bộ nhớ16M-BIT 8/1M CMOS SINGLE VOLTAGE PAGEMODE FLASH EEPROM
MX29L3211Bộ nhớ32M-BIT 8/2M CMOS SINGLE VOLTAGE PAGEMODE FLASH EEPROM
MX29L3211TC-10Bộ nhớ32M-BIT 8/2M CMOS SINGLE VOLTAGE PAGEMODE FLASH EEPROM
MX29L3211MC-10Bộ nhớ32M-BIT 8/2M CMOS SINGLE VOLTAGE PAGEMODE FLASH EEPROM