Linh kiện điện tử mục của SGRAM

Tùng điện tửChuyên mụcMô tả
MSM54V24632ABộ nhớ131,072-Word 32-Bit 2-Bank SGRAM without Graphics Functions
PEDS82V16520A-01Bộ nhớ262,144-Word 32-Bit 2-Bank SGRAM
PEDS82V16520A-02Bộ nhớ262,144-Word 32-Bit 2-Bank SGRAM
K4G323222ABộ nhớ32Mbit SGRAM
K4G323222A-QCL70Bộ nhớ32Mbit SGRAM
HYB25D128323CBộ nhớMbit SGRAM
HYB25D128323C-3Bộ nhớMbit SGRAM
HYB25D128323C-5Bộ nhớMbit SGRAM
K4G323222A-PCL50Bộ nhớ32MBIT SGRAM
K4G323222A-PCL60Bộ nhớ32MBIT SGRAM
K4G323222A-PCL7CBộ nhớ32MBIT SGRAM
K4G323222A-QCL45Bộ nhớ32MBIT SGRAM
K4G323222A-QCL60Bộ nhớ32MBIT SGRAM
K4G323222A-QCL50Bộ nhớ32Mbit SGRAM
HYB25DC256163CE-4Bộ nhớ256-Mbit Double-Data-Rate SGRAM
HYB25DC256163CE-5Bộ nhớ256-Mbit Double-Data-Rate SGRAM
HYB25DC256163CE-6Bộ nhớ256-Mbit Double-Data-Rate SGRAM
MS82V16520ABộ nhớ262,144-Word 32-Bit 2-Bank SGRAM
MS82V16520A-7Bộ nhớ262,144-Word 32-Bit 2-Bank SGRAM
MS82V32520Bộ nhớ524,288-Word 32-Bit 2-Bank FIFO-SGRAM
MS82V32520-10Bộ nhớ524,288-Word 32-Bit 2-Bank FIFO-SGRAM
MS82V32520-75Bộ nhớ524,288-Word 32-Bit 2-Bank FIFO-SGRAM
MS82V48540Bộ nhớ393,216-Word 32-Bit 4-Bank FIFO-SGRAM
MS82V48540-7Bộ nhớ393,216-Word 32-Bit 4-Bank FIFO-SGRAM
EM637327Bộ nhớ1Mega SGRAM
EM637327Q-5Bộ nhớ1Mega SGRAM
EM637327Q-6Bộ nhớ1Mega SGRAM
EM637327Q-7Bộ nhớ1Mega SGRAM
EM637327Q-8Bộ nhớ1Mega SGRAM
EM637327TQ-5Bộ nhớ1Mega SGRAM