Linh kiện điện tử mục của SRAM

Tùng điện tửChuyên mụcMô tả
HM6264Bộ nhớSRAM (8-kword 8-bit)
HM6264BBộ nhớSRAM (8-kword 8-bit)
HM6264BIBộ nhớSRAM (8-kword 8-bit) Wide Temperature Range version
HM6264BLFP-10Bộ nhớSRAM (8-kword 8-bit)
HM6264BLFP-10LTBộ nhớSRAM (8-kword 8-bit)
HM6264BLFP-8LTBộ nhớSRAM (8-kword 8-bit)
HM6264BLFPI-10TBộ nhớSRAM (8-kword 8-bit) Wide Temperature Range version
HM6264BLFPI-12TBộ nhớSRAM (8-kword 8-bit) Wide Temperature Range version
HM6264BLP-10LBộ nhớSRAM (8-kword 8-bit)
HM6264BLP-8LBộ nhớSRAM (8-kword 8-bit)
HM6264BLPI-10Bộ nhớSRAM (8-kword 8-bit) Wide Temperature Range version
HM6264BLPI-12Bộ nhớSRAM (8-kword 8-bit) Wide Temperature Range version
HM6264BLSP-10LBộ nhớSRAM (8-kword 8-bit)
HM6264BLSP-8LBộ nhớSRAM (8-kword 8-bit)
HT6264Bộ nhớCMOS 8-Bit SRAM
HY6264Bộ nhớ8KX8-Bit CMOS SRAM
HY6264-10Bộ nhớ8KX8-Bit CMOS SRAM
HY6264-12Bộ nhớ8KX8-Bit CMOS SRAM
HY6264-15Bộ nhớ8KX8-Bit CMOS SRAM
HY6264-70Bộ nhớ8KX8-Bit CMOS SRAM
HY6264-85Bộ nhớ8KX8-Bit CMOS SRAM
HY6264ABộ nhớ8KX8-Bit CMOS SRAM
HY6264A-10Bộ nhớ8KX8-Bit CMOS SRAM
HY6264A-12Bộ nhớ8KX8-Bit CMOS SRAM
HY6264A-15Bộ nhớ8KX8-Bit CMOS SRAM
HY6264A-70Bộ nhớ8KX8-Bit CMOS SRAM
HY6264A-85Bộ nhớ8KX8-Bit CMOS SRAM
R1LP0408CSB-5SIBộ nhớWide Temperature Range Version SRAM (512-kword 8-bit)
R1LP0408CSB-7LIBộ nhớWide Temperature Range Version SRAM (512-kword 8-bit)
R1LP0408CSC-5SIBộ nhớWide Temperature Range Version SRAM (512-kword 8-bit)