Linh kiện điện tử mục của SigmaRAM

Tùng điện tửChuyên mụcMô tả
GS8171DW72AC-350IBộ nhớ18Mb ??’1x1Dp HSTL Double Late Write SigmaRAM
GS8171DW72AC-333Bộ nhớ18Mb ??’1x1Dp HSTL Double Late Write SigmaRAM
GS8170LW36AGC-250Bộ nhớ18Mb ??’1x1Lp CMOS Late Write SigmaRAM
GS8170DW72C-333IBộ nhớ18Mb ??’1x1Dp CMOS Double Late Write SigmaRAM
GS8170DW36AC-250Bộ nhớ18Mb ??’1x1Dp CMOS Double Late Write SigmaRAM
GS8170DW36AC-333Bộ nhớ18Mb ??’1x1Dp CMOS Double Late Write SigmaRAM
GS8170DW36AGC-250IBộ nhớ18Mb ??’1x1Dp CMOS Double Late Write SigmaRAM
GS8170DD36C-250IBộ nhớ18Mb ??’1x2Lp CMOS Double Data Rate SigmaRAM
GS8170DW36C-250IBộ nhớ18Mb ヒ1x1Dp CMOS Double Late Write SigmaRAM
GS8170DW36C-300Bộ nhớ18Mb ヒ1x1Dp CMOS Double Late Write SigmaRAM
GS8170DW36C-300IBộ nhớ18Mb ヒ1x1Dp CMOS Double Late Write SigmaRAM
GS8170DW36C-333Bộ nhớ18Mb ヒ1x1Dp CMOS Double Late Write SigmaRAM
GS8170DW36C-333IBộ nhớ18Mb ヒ1x1Dp CMOS Double Late Write SigmaRAM
GS8170DW72AC-250Bộ nhớ18Mb ヒ1x1Dp CMOS Double Late Write SigmaRAM
GS8170DW72AC-250IBộ nhớ18Mb ヒ1x1Dp CMOS Double Late Write SigmaRAM
GS8170DW72AC-300Bộ nhớ18Mb ヒ1x1Dp CMOS Double Late Write SigmaRAM
GS8170DW72AC-300IBộ nhớ18Mb ヒ1x1Dp CMOS Double Late Write SigmaRAM
GS8170DW72AC-333Bộ nhớ18Mb ヒ1x1Dp CMOS Double Late Write SigmaRAM
GS8170DW72AC-333IBộ nhớ18Mb ヒ1x1Dp CMOS Double Late Write SigmaRAM
GS8170DW72AC-350Bộ nhớ18Mb ヒ1x1Dp CMOS Double Late Write SigmaRAM
GS8170DW72AC-350IBộ nhớ18Mb ヒ1x1Dp CMOS Double Late Write SigmaRAM
GS8170DW72AGC-250IBộ nhớ18Mb ヒ1x1Dp CMOS Double Late Write SigmaRAM
GS8170DW72AGC-300Bộ nhớ18Mb ヒ1x1Dp CMOS Double Late Write SigmaRAM
GS8170DW72AGC-300IBộ nhớ18Mb ヒ1x1Dp CMOS Double Late Write SigmaRAM
GS8170DW72AGC-333IBộ nhớ18Mb ヒ1x1Dp CMOS Double Late Write SigmaRAM
GS8170DW72AGC-350Bộ nhớ18Mb ヒ1x1Dp CMOS Double Late Write SigmaRAM
GS8170DW72C-200Bộ nhớ18Mb ヒ1x1Dp CMOS Double Late Write SigmaRAM
GS8170DW72C-200IBộ nhớ18Mb ヒ1x1Dp CMOS Double Late Write SigmaRAM
GS8170LW36Bộ nhớ18Mb sigma 1x1Lp CMOS Late Write SigmaRAM
GS8170LW36ACBộ nhớ18Mb ヒ1x1Lp CMOS Late Write SigmaRAM