Linh kiện điện tử mục của Tiêu chuẩn

Tùng điện tửChuyên mụcMô tả
SBH92344G-FSANBộ nhớHigh Power BIDI Optical Standard Module 1550 Emitting, 1310 Receiving
SBH92344N-FSANBộ nhớHigh Power BIDI Optical Standard Module 1550 Emitting, 1310 Receiving
SBH92344P-FSANBộ nhớHigh Power BIDI Optical Standard Module 1550 Emitting, 1310 Receiving
SBH92344Z-FSANBộ nhớHigh Power BIDI Optical Standard Module 1550 Emitting, 1310 Receiving
TBP28L22JBộ nhớSTANDARD POWER PROGRAMMABLE READ-ONLY MEMORIES
TBP28L22NBộ nhớSTANDARD POWER PROGRAMMABLE READ-ONLY MEMORIES
QTLP600CBộ nhớSURFACE MOUNT LAMP STANDARD BRIGHT 0606
QTLP600C-24Bộ nhớSURFACE MOUNT LAMP STANDARD BRIGHT 0606
QTLP600C-34Bộ nhớSURFACE MOUNT LAMP STANDARD BRIGHT 0606
QTLP600C-74Bộ nhớSURFACE MOUNT LAMP STANDARD BRIGHT 0606
QTLP601CBộ nhớSURFACE MOUNT LAMP STANDARD BRIGHT 0603 Height)
QTLP601C-2Bộ nhớSURFACE MOUNT LAMP STANDARD BRIGHT 0603 Height)
QTLP601C-3Bộ nhớSURFACE MOUNT LAMP STANDARD BRIGHT 0603 Height)
QTLP601C-4Bộ nhớSURFACE MOUNT LAMP STANDARD BRIGHT 0603 Height)
QTLP601C-7Bộ nhớSURFACE MOUNT LAMP STANDARD BRIGHT 0603 Height)
QTLP601C-BBộ nhớSURFACE MOUNT LAMP STANDARD BRIGHT 0603 Height)
QTLP610CBộ nhớSURFACE MOUNT LAMP STANDARD BRIGHT RIGHT ANGLE
QTLP610C-2Bộ nhớSURFACE MOUNT LAMP STANDARD BRIGHT RIGHT ANGLE
QTLP610C-3Bộ nhớSURFACE MOUNT LAMP STANDARD BRIGHT RIGHT ANGLE
QTLP610C-4Bộ nhớSURFACE MOUNT LAMP STANDARD BRIGHT RIGHT ANGLE
QTLP610C-7Bộ nhớSURFACE MOUNT LAMP STANDARD BRIGHT RIGHT ANGLE
QTLP610C-BBộ nhớSURFACE MOUNT LAMP STANDARD BRIGHT RIGHT ANGLE
QTLP630Bộ nhớSURFACE MOUNT LAMP STANDARD BRIGHT 0805
QTLP630CBộ nhớSURFACE MOUNT LAMP STANDARD BRIGHT 0805
QTLP630C-2Bộ nhớSURFACE MOUNT LAMP STANDARD BRIGHT 0805
QTLP630C-3Bộ nhớSURFACE MOUNT LAMP STANDARD BRIGHT 0805
QTLP630C-4Bộ nhớSURFACE MOUNT LAMP STANDARD BRIGHT 0805
QTLP630C-7Bộ nhớSURFACE MOUNT LAMP STANDARD BRIGHT 0805
QTLP630C-BBộ nhớSURFACE MOUNT LAMP STANDARD BRIGHT 0805
QTLP650CBộ nhớSURFACE MOUNT LAMP STANDARD BRIGHT 1206