Linh kiện điện tử mục của Video RAM

Tùng điện tửChuyên mụcMô tả
M52732SPBộ nhớ3-CHANNEL VIDEO AMPLIFICATION
Q67106-H5157Bộ nhớExpanded Decoder Program Delivery Control Video Program System EPDC Decoder
LMH6572Bộ nhớTriple High Speed Video Multiplexer
LMH6572MQBộ nhớTriple High Speed Video Multiplexer
LMH6572MQXBộ nhớTriple High Speed Video Multiplexer
LMH6574Bộ nhớHigh Speed Video Multiplexer
LMH6574MABộ nhớHigh Speed Video Multiplexer
LMH6574MAXBộ nhớHigh Speed Video Multiplexer
CXD2131QBộ nhớVideo Aspect Ratio Identification Signal Encoder/Decoder
ADV7129Bộ nhớ192-Bit, True-Color Video with Onboard
ADV7129KSBộ nhớ192-Bit, True-Color Video with Onboard
SAA7129Bộ nhớDigital video encoder
SAA7129AHBộ nhớDigital video encoder
SAA7129HBộ nhớDigital video encoder
MAX456CPLBộ nhớVideo Crosspoint Switch
M52045FPBộ nhớVIDEO CHROMA SIGNAL PROCESSOR
MM1053Bộ nhớ4-Input Video Switch clamp) Monolithic
NJM1372Bộ nhớVIDEO MODULATOR
NJM1372ABộ nhớVIDEO MODULATOR
NJM1372ADBộ nhớVIDEO MODULATOR
NJM592Bộ nhớVIDEO AMPLIFIER
NJM592DBộ nhớVIDEO AMPLIFIER
NJM592D8Bộ nhớVIDEO AMPLIFIER
NJM592MBộ nhớVIDEO AMPLIFIER
NJM592M8Bộ nhớVIDEO AMPLIFIER
NJM592VBộ nhớVIDEO AMPLIFIER
NJM592V8Bộ nhớVIDEO AMPLIFIER
2SK443Bộ nhớVideo Camera First-Stage Applications
2SK444Bộ nhớVideo Camera Applications
2SK445Bộ nhớVideo Camera Stage Applications