Linh kiện điện tử mục của Ferroelectric RAM

Tùng điện tửChuyên mụcMô tả
GN01081BB��������� nh���������GaAs with built-in ferroelectric
GN01094BB��������� nh���������GaAs (with built-in ferroelectric)
GN01096BB��������� nh���������GaAs IC(with built-in ferroelectric)
MB85R256PFTNB��������� nh���������Memory FRAM(Ferroelectric Random Access Memory)
MB85R256PFB��������� nh���������Memory FRAM(Ferroelectric Random Access Memory)
FM24C512B��������� nh���������512Kbit Ferroelectric Nonvolatile
GN01100BB��������� nh���������GaAs (with built-in ferroelectric)
BR24CF16FB��������� nh���������NVRAM (Ferroelectric Based)
FMX1408-200SCB��������� nh���������NVRAM (Ferroelectric Based)
FMX1408-200PCB��������� nh���������NVRAM (Ferroelectric Based)
FMX1408-200DCB��������� nh���������NVRAM (Ferroelectric Based)
FMX1408-150SCB��������� nh���������NVRAM (Ferroelectric Based)
FMX1408-150PCB��������� nh���������NVRAM (Ferroelectric Based)
FMX1408-100SCB��������� nh���������NVRAM (Ferroelectric Based)
FMX1408-100PCB��������� nh���������NVRAM (Ferroelectric Based)
FMX1408-100DCB��������� nh���������NVRAM (Ferroelectric Based)
FMX1308-200SCB��������� nh���������NVRAM (Ferroelectric Based)
FMX1308-200PCB��������� nh���������NVRAM (Ferroelectric Based)
FMX1308-200DCB��������� nh���������NVRAM (Ferroelectric Based)
FMX1308-150SCB��������� nh���������NVRAM (Ferroelectric Based)
FMX1308-150PCB��������� nh���������NVRAM (Ferroelectric Based)
FMX1308-150DCB��������� nh���������NVRAM (Ferroelectric Based)
FMX1308-100SCB��������� nh���������NVRAM (Ferroelectric Based)
FMX1308-100PCB��������� nh���������NVRAM (Ferroelectric Based)
FMX1308-100DCB��������� nh���������NVRAM (Ferroelectric Based)
FMX1208-200SCB��������� nh���������NVRAM (Ferroelectric Based)
FMX1208-200PCB��������� nh���������NVRAM (Ferroelectric Based)
FMX1208-200DCB��������� nh���������NVRAM (Ferroelectric Based)
FMX1208-150SCB��������� nh���������NVRAM (Ferroelectric Based)
FMX1208-150PCB��������� nh���������NVRAM (Ferroelectric Based)