Linh kiện điện tử mục của Micro DIMM

Tùng điện tửChuyên mụcMô tả
ADS7816B��������� nh���������12-Bit High Speed Micro Power Sampling ANALOG-TO-DIGITAL CONVERTER
ADS7816BB��������� nh���������12-Bit High Speed Micro Power Sampling ANALOG-TO-DIGITAL CONVERTER
ADS7816CB��������� nh���������12-Bit High Speed Micro Power Sampling ANALOG-TO-DIGITAL CONVERTER
ADS7817BB��������� nh���������12-Bit Differential Input Micro Power Sampling ANALOG-TO-DIGITAL CONVERTER
ADS7817CB��������� nh���������12-Bit Differential Input Micro Power Sampling ANALOG-TO-DIGITAL CONVERTER
2SB1067B��������� nh���������TRANSISTOR (MICRO NOTER DRIVE, HAMMER DRIVE, SWITCHING, POWER AMPLIFIER APPLICATIONS)
2SD1140B��������� nh���������EPITAXIAL TYPE (MICRO MOTOR DRIVE, HAMMER DRIVE, SWITCHING, POWER AMPLIFIER APPLICATIONS)
MT8885B��������� nh���������Integrated DTMFTransceiver with Power Down Adaptive Micro Interface
MT8885AEB��������� nh���������Integrated DTMFTransceiver with Power Down Adaptive Micro Interface
MT8885ANB��������� nh���������Integrated DTMFTransceiver with Power Down Adaptive Micro Interface
MT8885APB��������� nh���������Integrated DTMFTransceiver with Power Down Adaptive Micro Interface
MT8888B��������� nh���������Integrated DTMFTransceiver with Intel Micro Interface
MT8888CB��������� nh���������Integrated DTMFTransceiver with Intel Micro Interface
MT8888CCB��������� nh���������Integrated DTMFTransceiver with Intel Micro Interface
MT8888CC-1B��������� nh���������Integrated DTMFTransceiver with Intel Micro Interface
MT8888CEB��������� nh���������Integrated DTMFTransceiver with Intel Micro Interface
MT8888CE-1B��������� nh���������Integrated DTMFTransceiver with Intel Micro Interface
MT8888CNB��������� nh���������Integrated DTMF Transceiver with Intel Micro Interface
MT8888CN-1B��������� nh���������Integrated DTMFTransceiver with Intel Micro Interface
MT8888CPB��������� nh���������Integrated DTMF Transceiver with Intel Micro Interface
MT8888CSB��������� nh���������Integrated DTMFTransceiver with Intel Micro Interface
MT8888CS-1B��������� nh���������Integrated DTMFTransceiver with Intel Micro Interface
MT8889CB��������� nh���������Integrated DTMFTransceiver with Adaptive Micro Interface
MT8889CCB��������� nh���������Integrated DTMFTransceiver with Adaptive Micro Interface
MT8889CC-1B��������� nh���������Integrated DTMFTransceiver with Adaptive Micro Interface
MT8889CEB��������� nh���������Integrated DTMFTransceiver with Adaptive Micro Interface
MT8889CE-1B��������� nh���������Integrated DTMFTransceiver with Adaptive Micro Interface
MT8889CNB��������� nh���������Integrated DTMFTransceiver with Adaptive Micro Interface
MT8889CN-1B��������� nh���������Integrated DTMFTransceiver with Adaptive Micro Interface
MT8889CSB��������� nh���������Integrated DTMFTransceiver with Adaptive Micro Interface