Linh kiện điện tử mục của NAND Flash

Tùng điện tửChuyên mụcMô tả
K9F5608D0CB��������� nh���������NAND Flash Memory
K9F5608D0C-DB��������� nh���������NAND Flash Memory
K9F5608D0C-HB��������� nh���������NAND Flash Memory
K9F5608D0C-PB��������� nh���������NAND Flash Memory
K9F5608D0C-YB��������� nh���������NAND Flash Memory
K9F5608Q0B-DCB0B��������� nh���������NAND Flash Memory
K9F5608Q0B-DIB0B��������� nh���������NAND Flash Memory
K9F5608Q0B-HCB0B��������� nh���������NAND Flash Memory
K9F5608Q0B-HIB0B��������� nh���������NAND Flash Memory
K9F5608Q0CB��������� nh���������512Mb/256Mb 1.8V NAND Flash Errata
K9F5608Q0C-DB��������� nh���������512Mb/256Mb 1.8V NAND Flash Errata
K9F5608Q0C-DCB0B��������� nh���������512Mb/256Mb 1.8V NAND Flash Errata
K9F5608Q0C-DIB0B��������� nh���������512Mb/256Mb 1.8V NAND Flash Errata
K9F5608Q0C-HB��������� nh���������512Mb/256Mb 1.8V NAND Flash Errata
K9F5608Q0C-HCB0B��������� nh���������512Mb/256Mb 1.8V NAND Flash Errata
K9F5608Q0C-HIB0B��������� nh���������512Mb/256Mb 1.8V NAND Flash Errata
K9F5608U0B��������� nh���������NAND Flash Memory
K9F5608U0AB��������� nh���������NAND Flash Memory
K9F5608U0A-YCB0B��������� nh���������NAND Flash Memory
K9F5608U0A-YIB0B��������� nh���������NAND Flash Memory
K9F5608U0BB��������� nh���������NAND Flash Memory
K9F5608U0B-DCB0B��������� nh���������NAND Flash Memory
K9F5608U0B-DIB0B��������� nh���������NAND Flash Memory
K9F5608U0B-FCB0B��������� nh���������NAND Flash Memory
K9F5608U0B-FIB0B��������� nh���������NAND Flash Memory
K9F5608U0B-HCB0B��������� nh���������NAND Flash Memory
K9F5608U0B-HIB0B��������� nh���������NAND Flash Memory
K9F5608U0B-PCB0B��������� nh���������NAND Flash Memory
K9F5608U0B-PIB0B��������� nh���������NAND Flash Memory
K9F5608U0B-VCB0B��������� nh���������NAND Flash Memory