Linh kiện điện tử mục của Non-Volatile RAM

Tùng điện tửChuyên mụcMô tả
BU9831B��������� nh���������Non-volatile electronic potentiometer
BU9831FB��������� nh���������Non-volatile electronic potentiometer
MAX792B��������� nh���������Microprocessor Non-Volatile Memory Supervisory Circuits
MAX792CPEB��������� nh���������Microprocessor Non-Volatile Memory Supervisory Circuits
MAX792CSEB��������� nh���������Microprocessor Non-Volatile Memory Supervisory Circuits
MAX792EJEB��������� nh���������Microprocessor Non-Volatile Memory Supervisory Circuits
MAX792EPEB��������� nh���������Microprocessor Non-Volatile Memory Supervisory Circuits
MAX792ESEB��������� nh���������Microprocessor Non-Volatile Memory Supervisory Circuits
MAX792MJEB��������� nh���������Microprocessor Non-Volatile Memory Supervisory Circuits
MAX820CPEB��������� nh���������Microprocessor Non-Volatile Memory Supervisory Circuits
MAX820CSEB��������� nh���������Microprocessor Non-Volatile Memory Supervisory Circuits
MAX820EJEB��������� nh���������Microprocessor Non-Volatile Memory Supervisory Circuits
MAX820EPEB��������� nh���������Microprocessor Non-Volatile Memory Supervisory Circuits
MAX820ESEB��������� nh���������Microprocessor Non-Volatile Memory Supervisory Circuits
MAX820MJEB��������� nh���������Microprocessor Non-Volatile Memory Supervisory Circuits
S24H30B��������� nh���������8-word 8-bit serial VOLATILE
CXK1012B��������� nh���������1024-BIT (128WORD NON-VOLATILE MEMORY
CXK1012PB��������� nh���������1024-BIT (128WORD NON-VOLATILE MEMORY
FM3560M20B��������� nh���������Multiplexed, Latched Port with Standard 2-Wire Interface Non-Volatile Latches
FM3560MT20B��������� nh���������Multiplexed, Latched Port with Standard 2-Wire Interface Non-Volatile Latches
MBM2212-20B��������� nh���������1024 VOLATILE RANDOM ACCESS MEMORY
MBM2212-25B��������� nh���������1024 VOLATILE RANDOM ACCESS MEMORY
S-22H10B��������� nh���������PARALLEL NON-VOLATILE
S12FTS128KV1B��������� nh���������128k byte Flash (Non-Volatile) Memory
S12FTS128KVDB��������� nh���������128k byte Flash (Non-Volatile) Memory
CXK1024PB��������� nh���������MNOS 8)-BIT NON-VOLATILE MEMORY
FM3540CM14B��������� nh���������Multiplexed, Latched Port with Standard 2-Wire Interface Non-Volatile Latches
FM3540CMT14B��������� nh���������Multiplexed, Latched Port with Standard 2-Wire Interface Non-Volatile Latches
ISL90462B��������� nh���������Single Volatile 32-tap Digitally Controlled Potentiometer (XDCP™)
ISL90461B��������� nh���������Single Volatile 32-Tap Digitally Controlled Potentiometer (XDCP™)