Linh kiện điện tử mục của Nonvolatile SRAM

Tùng điện tửChuyên mụcMô tả
DS1742B��������� nh���������Y2KC Nonvolatile Timekeeping
DS1742-100B��������� nh���������Y2KC Nonvolatile Timekeeping
DS1742-70B��������� nh���������Y2KC Nonvolatile Timekeeping
DS1742W-120B��������� nh���������Y2KC Nonvolatile Timekeeping
DS1742W-150B��������� nh���������Y2KC Nonvolatile Timekeeping
DS1314B��������� nh���������Nonvolatile Controller with Lithium Battery Monitor
DS1312B��������� nh���������Nonvolatile Controller with Lithium Battery Monitor
AD5232B��������� nh���������8-Bit Dual Nonvolatile Memory Digital Potentiometer
AD5232BRU10B��������� nh���������8-Bit Dual Nonvolatile Memory Digital Potentiometer
AD5232BRU100B��������� nh���������8-Bit Dual Nonvolatile Memory Digital Potentiometer
AD5232BRU100-REEL7B��������� nh���������8-Bit Dual Nonvolatile Memory Digital Potentiometer
AD5232BRU10-REEL7B��������� nh���������8-Bit Dual Nonvolatile Memory Digital Potentiometer
AD5232BRU50B��������� nh���������8-Bit Dual Nonvolatile Memory Digital Potentiometer
AD5232BRU50-REEL7B��������� nh���������8-Bit Dual Nonvolatile Memory Digital Potentiometer
AD5235B��������� nh���������Nonvolatile Memory, Dual 1024 Position Digital Potentiometers
AD5235BRU25B��������� nh���������Nonvolatile Memory, Dual 1024 Position Digital Potentiometers
AD5235BRU250B��������� nh���������Nonvolatile Memory, Dual 1024 Position Digital Potentiometers
24C44B��������� nh���������256-Bit Serial Nonvolatile CMOS Static
CAT24C44B��������� nh���������256-Bit Serial Nonvolatile CMOS Static
X24C44B��������� nh���������Serial Nonvolatile Static
X24C44DB��������� nh���������Serial Nonvolatile Static
X24C44DIB��������� nh���������Serial Nonvolatile Static
X24C44DMB��������� nh���������Serial Nonvolatile Static
X24C44PB��������� nh���������Serial Nonvolatile Static
X24C44PIB��������� nh���������Serial Nonvolatile Static
X24C44PMB��������� nh���������Serial Nonvolatile Static
X24C44SB��������� nh���������Serial Nonvolatile Static
X24C44SIB��������� nh���������Serial Nonvolatile Static
X24C44SMB��������� nh���������Serial Nonvolatile Static
CAT22C10B��������� nh���������256-Bit Nonvolatile CMOS Static