Linh kiện điện tử mục của SRAM

Tùng điện tửChuyên mụcMô tả
HM6264B��������� nh���������SRAM (8-kword 8-bit)
HM6264BB��������� nh���������SRAM (8-kword 8-bit)
HM6264BIB��������� nh���������SRAM (8-kword 8-bit) Wide Temperature Range version
HM6264BLFP-10B��������� nh���������SRAM (8-kword 8-bit)
HM6264BLFP-10LTB��������� nh���������SRAM (8-kword 8-bit)
HM6264BLFP-8LTB��������� nh���������SRAM (8-kword 8-bit)
HM6264BLFPI-10TB��������� nh���������SRAM (8-kword 8-bit) Wide Temperature Range version
HM6264BLFPI-12TB��������� nh���������SRAM (8-kword 8-bit) Wide Temperature Range version
HM6264BLP-10LB��������� nh���������SRAM (8-kword 8-bit)
HM6264BLP-8LB��������� nh���������SRAM (8-kword 8-bit)
HM6264BLPI-10B��������� nh���������SRAM (8-kword 8-bit) Wide Temperature Range version
HM6264BLPI-12B��������� nh���������SRAM (8-kword 8-bit) Wide Temperature Range version
HM6264BLSP-10LB��������� nh���������SRAM (8-kword 8-bit)
HM6264BLSP-8LB��������� nh���������SRAM (8-kword 8-bit)
HT6264B��������� nh���������CMOS 8-Bit SRAM
HY6264B��������� nh���������8KX8-Bit CMOS SRAM
HY6264-10B��������� nh���������8KX8-Bit CMOS SRAM
HY6264-12B��������� nh���������8KX8-Bit CMOS SRAM
HY6264-15B��������� nh���������8KX8-Bit CMOS SRAM
HY6264-70B��������� nh���������8KX8-Bit CMOS SRAM
HY6264-85B��������� nh���������8KX8-Bit CMOS SRAM
HY6264AB��������� nh���������8KX8-Bit CMOS SRAM
HY6264A-10B��������� nh���������8KX8-Bit CMOS SRAM
HY6264A-12B��������� nh���������8KX8-Bit CMOS SRAM
HY6264A-15B��������� nh���������8KX8-Bit CMOS SRAM
HY6264A-70B��������� nh���������8KX8-Bit CMOS SRAM
HY6264A-85B��������� nh���������8KX8-Bit CMOS SRAM
R1LP0408CSB-5SIB��������� nh���������Wide Temperature Range Version SRAM (512-kword 8-bit)
R1LP0408CSB-7LIB��������� nh���������Wide Temperature Range Version SRAM (512-kword 8-bit)
R1LP0408CSC-5SIB��������� nh���������Wide Temperature Range Version SRAM (512-kword 8-bit)